Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE


Số: 47/VKS-TKTP

V/v hướng dẫn thống kê 6 tháng đầu năm 2014 và thống kê tháng 5/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Bến Tre, ngày  21  tháng 5  năm 2014

Kính gửi:

     - Viện KSND các huyện- thành phố;

     - Các phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh.

          Thực hiện Công văn số 139/VKS-VP ngày 12 tháng 05 năm 2014 “về việc hướng dẫn sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2014” của Viện trưởng VKSND tỉnh Bến Tre và hướng dẫn số 25/HD-VKSTC ngày 09/5/2014 của Viện KSNDTC. Phòng Thống kê tội phạm và CNTT Viện KSND tỉnh Bến Tre hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

          1.Thống kê 6 tháng đầu năm 2014: Các đơn vị thực hiện theo mẫu mới ban hành theo Quyết định 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013 của VKSNDTC.

- Về thời gian lấy số liệu thống kê: từ 01/12/2013 đến 31/5/2014;

- Thời gian gửi thống kê: Các đơn vị lập biểu thống kê và gửi về phòng TKTP và CNTT vào ngày họp báo huyện (ngày 30/5/2014).

- Hình thức gửi: Đối với cấp huyện truyền bằng đường truyền FTP3 và gửi 01 bản để đối chiếu. Đối với cấp tỉnh gửi bản in.

2. Thống kê tháng 5/2014: Các đơn vị thực hiện bình thường.

3. Đối với phụ lục “Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2014” các đơn vị làm theo mẫu, gửi Văn phòng VKS tỉnh theo hướng dẫn tại công văn 139 để tổng hợp./.

      Đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện tốt nội dung hướng dẫn này./.

                                                                                    

Nơi nhận:                                                                 TL/ VIỆN TRƯỞNG

- LĐV (để báo cáo) ;                                   TRƯỞNG PHÒNG TKTP & CNTT 

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: TKTP, VT.                                                    (Đã ký)

                                                                              

                                                                                    Phạm Văn Cường