Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số:  40/CV-VKS-TKTP

V/v cử cán bộ tập huấn

phần mềm Quản lý án hình sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 15  tháng 5  năm 2014

                    Kính gửi: Văn phòng - Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

                   

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-VKSTC-VP ngày 09/5/2014 Kế hoạch tập huấn phần mềm quản lý và thống kê án hình sự, Công văn số 1376/VKSTC-VP ngày 12/5/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý án hình sự”.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre gửi danh sách cán bộ tham gia buổi Hội nghị tập huấn đợt 1 ngày 09,10/6/2014 cấp huyện và đợt 4 ngày 18, 19, 20/6/2014 cấp tỉnh (có danh sách đính kèm) để Văn phòng Viện kiểm sát tối cao tổng hợp./.

               

 

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);

- Lưu: phòng TKTP & CNTT, VT.

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Hoàng ĐệDANH SÁCH CÁN BỘ VKSND CẤP HUYỆN

(Đợt 1 - từ ngày 09 – 10/6/2014) 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

01

Nguyễn Thị Linh Phượng(Trưởng đoàn)

Chuyên viên

VKSND TP.Bến Tre

 

02

Đào Văn Trong

Chuyên viên

VKSND H.Giồng Trôm

 

03

Nguyễn Kim Chúc

Chuyên viên

VKSND H.Ba Tri

 

04

Nguyễn Hoàng Lanh

Chuyên viên

VKSND H.Chợ Lách

 

05

Lê Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

VKSND H.Thạnh Phú

 

06

Lê Quốc Bảo

Kiểm tra viên

VKSND H.Châu Thành

 

07

Nguyễn Văn Lanh

Chuyên viên

VKSND H.Bình Đại

 

08

Đoàn Ngọc Tùng

Chuyên viên

VKSND H.Mỏ Cày Nam

 

09

Huỳnh Trung Tính

Chuyên viên

VKSND H.Mỏ Cày Bắc

 

10

Nguyễn Ái Nghĩa

Tài xế lái xe

VKSND Tỉnh Bến Tre

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VKSND CẤP TỈNH

(Đợt 4 - từ ngày 18 –> 20/6/2014) 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

01

Phạm Văn Cuờng

Truởng phòng TKTP & CNTT

VKSND Tỉnh Bến Tre

 

02

Cái Chí Toàn

Chuyên viên

nt

 

03

Trần Quốc Việt

Chuyên viên

nt

 

04

Nguyễn Thanh Bình

Tài xế lái xe

nt