Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 135/TB-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 07 tháng 5  năm 2014

 

THÔNG BÁO

(Về việc kiểm tra toàn diện tháng 5 năm 2014)

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2014. Trong tháng 5 năm 2014, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ tiến hành kiểm tra 02 đơn vị sau:

1.     Ngày 20/5/2014: Kiểm tra VKSND huyện Giồng Trôm;

2.     Ngày 23/5/2014: Kiểm tra VKSND Thành phố Bến Tre.

          Viện Kiểm sát ND tỉnh Bến Tre thông báo cho các đơn vị biết. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo và hồ sơ, sổ sách để giúp đoàn kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vu./.

   

Nơi nhận:

 TL.VIỆN TRƯỞNG

- Các đơn vị được kiểm tra (để thực hiện);

- Trang tin điện tử;

- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

   (đã ký)

 

Bùi Văn Đằng