Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1033/KL-VKS

Bến Tre, ngày 29 tháng 8 năm 2016

KẾT LUẬN

Kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Bến Tre

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số: 185/KH-VKS-VP, ngày 24/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 26/8/2016, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre do đồng chí: Đoàn Hoàng Đệ - Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre. Kết quả ghi nhận như sau:

1.Kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm hình sự

- Tiếp nhận 128 tin báo tội phạm. Đã phối hợp phân loại xử lý: 122 tin, đạt 95%; trong đó: Khởi tố hình sự 75 tin, không khởi tố 47 tin; hiện còn tồn 06 tin (trong hạn).

- Thụ lý KSĐT: 115 vụ/ 123bc; phối hợp chọn 27 vụ án điểm/79 vụ án mới khởi tố (đạt 34,18%), CQĐT đã giải quyết 88 vụ/ 86 bc, gồm: Tạm đình chỉ 23 vụ, chuyển nơi khác 02 vụ/ 02bc, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 63 vụ/ 84bc, hiện còn 27 vụ/ 37 bc. Viện kiểm sát phải giải quyết: 63 vụ/84bc (số mới); đã giải quyết 60 vụ/ 79bc, gồm: truy tố: 59 vụ/ 78bc, đình chỉ 01 vụ/ 01bc-bị can bị bệnh tâm thần. Án còn ở Viện kiểm sát 03 vụ/05bc (trong hạn).

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 68 vụ/ 90bc (mới 59 vụ/78bc), đã xét xử: 62 vụ/ 82bc; trong đó: Phối hợp xử lưu động 25 vụ (đạt 40,32%) và tổ chức 05 phiên tòa rút kinh nghiệm, hiện còn 06 vụ/ 08 bc.

- Không có án đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm và án trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

* Qua kiểm tra cho thấy:

- Về sổ sách: Sổ theo dõi tin báo, tố giác tội phạm; các sổ quản lý án hình sự; sổ tổng hợp vi phạm: Số liệu phát sinh trong kỳ được cập nhật và phản ảnh đầy đủ nội dung các cột mục.

- Về hồ sơ: Án không khởi tố, án tạm đình chỉ, kiểm sát điều tra, truy tố chờ xét xử, đã xét xử: Hầu hết đều có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ, luận tội lập luận chặt chẽ, trái quan điểm có báo cáo đề xuất đầy đủ.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm:

- Xử lý tố giác, tin báo tội phạm còn chậm (vụ “trộm cắp tài sản” theo quyết định khởi tố số 07 ngày 19/9/2015, chậm 22 tháng).

- Cần ra quyết định khởi tố, truy nã bị can (đối với vụ Nguyễn Thái Sơn) do tạm đình chỉ vụ án không đúng.

2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

- Tạm giữ: 19 đối tượng (bắt quả tang: 15, truy nã: 02, khẩn cấp: 02); Đã giải quyết 19 (chuyển tạm giam 18, khởi tố cho tại ngoại 01).

- Tạm giam: 121 (mới: 84), đã giải quyết: 75, còn: 46. Tù có thời hạn: 79 (mới: 74), đã thi hành 74, còn 05 (hoãn thi hành 03, trốn truy nã 02). Án treo: 28 (số mới: 10), chấp hành xong 07, còn 21. Tiến hành kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện 03 cuộc, cơ quan thi hành án hình sự 01 cuộc và kiểm sát 12/12 UBND xã, phường có bị án hưởng án treo. Phạm nhân phục vụ Nhà tạm giữ 04: Đúng thủ tục.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ tạm giữ, tạm giam, sổ kiểm sát thụ lý thi hành án hình sự, sổ theo dõi, quản lý vi phạm: Phản ánh đúng số liệu phát sinh; nội dung các cột mục ghi đầy đủ và chính xác.

- Hồ sơ thi hành án lập đầy đủ theo trình tự thời gian và đúng quy trình.

* Hạn chế:

- Qua kiểm sát tại UBND cấp xã, phường, đơn vị phát hiện cơ quan thi hành án hình sự chuyển hồ sơ trễ hạn cho UBND cấp xã, nhưng khi kiểm sát tại cơ quan thi hành án hình sự thì không ghi nhận đủ thiếu sót trên để kiến nghị.

- Kiểm sát chưa kịp thời phát hiện việc Nhà tạm giữ còn để xảy ra các vi phạm như: Sổ nhận quà không ghi số lượng, chất lượng; còn để thực phẩm sống vào buồng giam.

3. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Toà án thụ lý: 700 vụ và 103 việc. Đã giải quyết: 484 vụ và 96 việc (trong đó xét xử 94 vụ; công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 259 vụ và 02 việc; đình chỉ 131 vụ và 21 việc; tạm đình chỉ 45 vụ; mở phiên họp 73 việc. Còn lại 171 vụ và 07 việc.

- Án hành chính; kinh doanh thương mại, lao động: 44 vụ (mới: 29); giải quyết: 27 vụ ( xét xử 08, đình chỉ 04, CNTT 15); tạm đình chỉ 04. Hiện còn 13 vụ.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ sách: Có mở sổ đầy đủ, ghi chép cơ bản đúng nội dung các cột mục.

- Hồ sơ lập đầy đủ các thủ tục; Kiểm sát viên thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ.

- Kháng nghị 04 vụ; ban hành 01 kiến nghị và tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm.

* Hạn chế:

- Phát biểu quan điểm thiếu nêu căn cứ luật nội dung (vụ Truyền – Oanh).

- Chú ý kiểm sát án tạm đình chỉ (kịp thời kiến nghị toà án đưa ra giải quyết khi có điều kiện).

4. Kiểm sát thi hành án dân sự: Số việc dân sự phải thi hành 1.992 việc; đã giải quyết 1017 việc, hiện còn 975 việc.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ sách: Sổ thụ lý ghi chép sạch, đẹp, đúng cột, mục .

- Các trường hợp đình chỉ, trả đơn, cưỡng chế, ủy thác đều có căn cứ; hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt.

- Đã tiến hành kiểm sát trực tiếp đợt I theo kế hoạch đề ra.

* Một số vấn đề cần lưu ý: Quan tâm công tác tổng hợp kiến nghị hơn.

5. Công tác giải quyết Khiếu tố

- Tiếp 12 lượt công dân.

- Nhận 18 đơn (trùng 04 đơn). Đã giải quyết xong (có 05 đơn thuộc thẩm quyền).

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ sách: Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục. Trình bày sạch đẹp.

- Tiếp công dân: Có bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: Đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các loại đơn từ các nguồn chuyển đến. Tất cả các đơn đều phân công KSV nghiên cứu, đề xuất. Việc phân loại được thực hiện chính xác. Từng đơn đều có lập hồ sơ đầy đủ, đánh bút lục, sắp xếp gọn gàng theo trình tự.

* Tuy nhiên, đơn vị cần chú ý: Sổ quản lý tình hình vi phạm cập nhật không đầy đủ (thiếu 04 trường hợp); Hồ sơ giải quyết lập thiếu quyết định bị khiếu nại (vụ Bé; Ngân).

6. Thống kê, công nghệ thông tin

* Ưu điểm: Đơn vị có theo dõi, cập nhật sổ sách, cập nhật vào phần mềm thống kê đầy đủ, kiểm tra số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh bằng đường truyền, đồng thời gửi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu. Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đơn vị có quan tâm triển khai cập nhật phần mềm quản lý án hình sự ở giai đoạn truy tố đạt 100%, ở các giai đoạn còn lại đạt trung bình 97%; phần mềm quản lý án dân sự đơn vị cập nhật đầy đủ 100% ở giai đoạn thụ lý, giải quyết.

* Về hạn chế: Đơn vị cập nhật phần mềm quản lý án hình sự chưa kịp thời khi có số liệu phát sinh.

7. Công tác Văn phòng

- Đơn vị có mở đầy đủ các loại sổ theo dõi, thời điểm mở - khóa sổ đúng quy định, Sổ ghi chép rõ ràng, đầy đủ nội dung các cột mục, có ký nhận theo đúng quy định.

- Trong thời điểm kiểm tra đơn vị đã ban hành 409 văn bản đi và tiếp nhận 3.759 văn bản đến. Công văn đi, đến được tiếp nhận tại văn thư cơ quan và được xử lý kịp thời;

- Văn bản đơn vị ban hành cơ bản đúng hình thức, thẩm quyền; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đạt yêu cầu ; đơn vị có chú ý thực hiện việc ký tắt và lưu bản gốc văn bản.

- Việc quản lý sổ sách, hồ sơ tài liệu, con dấu của cơ quan thực hiện chặt chẽ. Hồ sơ năm 2014, đơn vị có quan tâm tổ chức đưa vào lưu trữ (có lập mục lục hồ sơ, biên bản bàn giao, vào hộp và đánh số hồ sơ theo đúng quy định); khi khai thác cán bộ lưu trữ thực hiện nhanh, đúng theo danh mục lập.

* Tuy nhiên, đơn vị cần lưu ý:Kỹ thuật trình bày văn bản còn mắc lỗi đánh số trang; có 05 văn bản cá biệt nhưng thụ lý văn bản thông thường (Vi phạm năm 2015 lặp lại).

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị có xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy đơn vị tổ chức khắc phục tương tốt vi phạm ở lần kiểm tra trước, đã tập trung, nổ lực thực hiện đạt và vượt ở hầu hết các chỉ tiêu công tác đã đề ra năm 2016 (đơn vị cần tiếp tục phát huy). Tuy nhiên, một số khâu công tác vẫn còn thiếu sót (nêu trên), thậm chí có một số vi phạm ở lần kiểm tra trước nay lập lại; đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm, chú ý những chỉ tiêu kháng nghị dân sự, chỉ tiêu giải quyết án hình sự, đảm bảo không án oan sai, nhằm đảm bảo cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả năm./.

Nơi nhận:

-Lãnh đạo Viện;

- Viện KSND các huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đoàn Hoàng Đệ