Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1022/TB-VKS-BBT

Bến Tre, ngày 25 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả hoạt động trên Trang tin điện tử của

ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tháng 8 năm 2016

Ban biên tập thông báo kết quả hoạt động tháng 8 năm 2016 của trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về ưu điểm

- Trong tháng, Ban biên tập trang tin điện tử ngành Kiểm sát tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận thẩm duyệt và cho đăng 46 tin, bài viết. Các tin, bài viết đã đăng tải phân bố trên chuyên mục cụ thể gồm: hoạt động trong ngành Kiểm sát Bến Tre 11 bài viết; pháp luật & đời sống 08 bài viết; công đoàn 06 bài viết; đoàn thanh niên 02 bài viết; thông báo 10 tin; chỉ đạo điều hành 01 tin; trao đổi nghiệp vụ 02 bài viết; nghiên cứu pháp luật 06 bài viết.

- Các tin đã đăng được lấy từ nguồn do các đơn vị gửi đến gồm:

+ VKSND huyện Bình Đại: 04 bài viết;

+ Phòng 01, 10, VKSND huyện Mỏ Cày Bắc: 03 bài viết;

+ Văn phòng: 03 bài viết, 09 tin;

+ Phòng 03, 07, 11, 15, VKSND thành phố Bến Tre, Giồng Trôm, Châu Thành: mỗi đơn vị 02 bài viết;

+ Phòng 08, 09, VKSND huyện Ba Tri, Chợ Lách: mỗi đơn vị 01 bài viết;

+ Phòng Thống kê và CNTT: 01 bài viết, 02 tin.

- Về số lượt người truy cập vào website trong tháng: 155.899 lượt (giảm 27.719 lượt so với tháng trước). Tính đến 17 giờ ngày 24/8/2016 trên website tổng cộng đã có 1.574.767 lượt người truy cập.

2. Về mặt hạn chế

- Đơn vị không đủ số lượng tin, bài viết: Phòng 08, 09, VKSND huyện Ba Tri, Chợ Lách.

- Đơn vị không có tin, bài viết: VKSND huyện Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam.

* Tóm lại:

Trong tháng 8 năm 2016, các đơn vị có nhiều cố gắng viết tin, bài viết.

Về chất lượng tin, bài viết từng bước được nâng lên. Các đơn vị bám sát một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong tháng. Điển hình là các lĩnh vực về tuyên truyền giáo dục, ý thức pháp luật. Cụ thể trong lĩnh vực hình sự: 02 bài viết; dân sự: 01 bài viết; thi hành án dân sự: 03 bài viết; hành chính: 02 bài viết; hoạt động của ngành: 19 bài viết; các hoạt động phong trào thi đua: 08 bài viết.

Đơn vị có nhiều bài viết nhất là VKSND huyện Bình Đại. Số lượng tin, bài viết tăng 13 tin, bài viết so với tháng trước. Tuy nhiên, còn một số đơn vị không đạt chỉ tiêu và không có tin, bài viết.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2016

- Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin, tuyên truyền trên trang tin điện tử của Ngành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duyệt tin, bài và tạo điều kiện thuận lợi để các cộng tác viên hoạt động tốt hơn.

- Tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật hình sự, tố tụng hình sự năm 2015, Luật dân sự, tố tụng dân sự sửa đổi, Luật tố tụng hành chính sửa đổi và các luật có liên quan.

- Tuyên truyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ.

- Tuyên truyền về việc học tập và làm theo lời Bác.

- Tuyên truyền về quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị trong thời gian qua, nhất là những thành tựu trong giai đoạn cải cách tư pháp./.

Nơi nhận:

- LĐV;

- VKS các huyện-TP;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: BBT, VT.

TM. BAN BIÊN TẬP

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Phạm Văn Cường