Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số:930/TB-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 02 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

(Lịch kiểm tra toàn diện tháng 8/2016)

Thực hiện kế hoạch số 185/KH-VKS-VP ngày 24/02/2016 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre về “Kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát năm 2016”.

Trong tháng 8 Đoàn kiểm tra Viện tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp 03 đơn vị với thời gian cụ thể như sau:

STT

Đơn vị được kiểm tra

Ngày kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Người chủ trì

1

VKSND huyện Thạnh Phú

11/8/2016

01 ngày

Đ/c Đoàn Hoàng Đệ - Viện trưởng

2

VKSND huyện Giồng Trôm

16/8/2016

01 ngày

Đ/c Đoàn Hoàng Đệ - Viện trưởng

3

VKSND thành phố Bến Tre

18/8/2016

(dời lại ngày 26/8/2016)

01 ngày

Đ/c Đoàn Hoàng Đệ - Viện trưởng

Xin thông báo đến thành viên đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra biết để thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Thành viên đoàn kiểm tra;

- Các đơn vị được kiểm tra;

- Lưu: VT, TH.

TL.VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Bùi Văn Đằng