Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 36 /CV-VKS-TKTP

V/v xây dựng Báo cáo công tác giam giữ  tuần trong dịp Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 24 tháng 4  năm 2014

         

                    Kính gởi:     Viện kiểm sát nhân dân các huyện - thành phố

                                      Phòng 4 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre

 

Thực hiện Công văn số 1139/VKSTC-VP ngày 22/4/2014, Công văn số 1170/VKSTC-TKTP, ngày 24/4/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về xây dựng Báo cáo công tác giam giữ  tuần trong dịp Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5. Phòng TKTP và CNTT hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

- Xây dựng Báo cáo công tác giam giữ gồm hai tuần; thời điểm từ ngày 23/4/2014 (Thứ 4) đến ngày 07/5/2014 (Thứ 4).

- Thời gian gửi Báo cáo: Báo cáo công tác giam giữ tuần có ở Viện tỉnh sáng ngày 07/5/2014 (Thứ 4).

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện tốt nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: TKTP.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TKTP VÀ CNTT

 

 

 Đã ký

 

 

Phạm Văn Cường