Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:890/VKS-TK

V/v triển khai biểu mẫu thống kê mới năm 2016

Bến Tre, ngày 25 tháng 7 năm 2016

Kính gửi:

- Viện KSND các huyện - thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh.

Thực hiện các quyết định 186,187,188 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngay trong kỳ thống kê tháng 7/2016 các đơn vị phải lập biểu mẫu thống kê mới, ngày 28/7/2016 (thứ năm) sẽ tổ chức tập huấn cho các đơn vị theo Kế hoạch và Công văn đã gửi trước đây. Tuy nhiên do thời gian gấp, để kịp cho kỳ thống kê tháng 7/2016, Phòng Thống kê hướng dẫn các đơn vị làm như sau:

1. Về biểu mẫu và hướng dẫn thống kê: Các đơn vị vào trang tin điện tử ngành Kiểm sát Bến Tre, tại mục thông báo, tải về để nghiên cứu và thực hiện.

2. Về thời gian truyền, gửi thống kê định kỳ: Để kịp thời phục vụ cho Lãnh đạo Viện kiểm sát 02 cấp (tỉnh, huyện) họp giao ban hàng tháng, cũng như phục vụ cho các báo cáo tổng hợp; đề nghị các đơn vị vẫn truyền, gửi theo thời gian như trước đây (vào buổi họp giao ban tháng).

3. Về cài đặt biểu thống kê: Các đơn vị cấp huyện vào địa chỉ 123.30.8.195/prg/PMTK2016/huyen/

- Cài phần chung trước và khai báo mã đơn vị, sau đó lần lượt cài các biểu thống kê.

3.1. Cách cài phần chung: Tại địa chỉ trên chọn mục chungh.zip tải về, mở thư mục chung, thư mục NETSETUP, chọn file setup.exe mỗi khi màn hình hiện lên thông báo, đánh ENTER để chấp nhận chế độ mặc định; Sau khi cài đặt xong phần chung vào khai báo mã đơn vị đã được cấp trước đây, ví dụ: Thành phố Bến Tre mã 01, v.v…

3.2. Cách cài các biểu: Chọn các biểu tương ứng, chọn file setup.exe và mỗi khi màn hình hiện lên thông báo cũng đánh ENTER để chấp nhận chế độ mặc định.

3.3. Nhập số liệu vào biểu thống kê: Đối với những biểu có nhập điều luật, nếu là Bộ luật hình sự 1999 thì thêm dấu * phía sau điều luật (ví dụ Đ 104* là tội cố ý gây thương tích), nếu là Bộ luật hình sự 1985 thì thêm ** phía sau điều luật, nếu là luật mới thì không thêm.

* Lưu ý: Các đơn vị tải hướng dẫn và biểu mẫu về nghiên cứu trước; cài đặt phần mềm là bước sau cùng vì hiện nay Viện kiểm sát tối cao còn đang chỉnh sửa phần mềm, nên còn lỗi. Nếu có vấn đề gì chưa rõ các đơn vị liên hệ với Phòng Thống kê để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

TL. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo viện (để báo cáo);

- VKS các huyện-TP (để thực hiện);

- Các phòng nghiệp vụ (để thực hiện);

- Lưu: phòng TK, VT.

(đã ký)

Phạm Văn Cường