Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:842/VKS-TK

V/v báo cáo tình hình bắt, tạm giữ,tạm giam và xử lý tuần

từ ngày 13 đến 20/7/2016

Bến Tre, ngày 06 tháng 7 năm 2016

Kính gửi:

- Viện KSND các huyện - thành phố;

- Phòng 8 Viện KSND tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-VKSTC-C2 ngày 18/5/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ngày 20 và 21/7/2016 Phòng Thống kê dự Hội nghị tập huấn tại Đà Nẳng; Vì vậy không thể nhận báo cáo của các đơn vị bằng đường Fax hoặc đường truyền FTP3.

Vì vậy các đơn vị gửi mail về địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , thời gian gửi vào ngày 20/7/2016 (thứ tư). Cách gửi như sau:

1. Cách 1: Các VKS huyện- thành phố nhập số liệu vào phần mềm giam giữ tuần, sau đó vào mục hệ thống, chọn mục copy số liệu (sao lưu số liệu) ra để gửi mail.

2. Cách 2: Đối với Phòng 8 không sử dụng phần mềm này thì nhập số liệu vào biểu mẫu trong file excel để gửi mail (biểu mẫu có trong trang web Viện kiểm sát tỉnh, tại mục download, mục biểu mẫu thống kê).

* Lưu ý: Nếu VKS các huyện- Thành phố không làm được theo cách 1, thì có thể làm theo cách 2.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu để cùng phối hợp thực hiện tốt nội dung hướng dẫn này./.

Nơi nhận:

TL. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

- LĐV (để báo cáo);

- Cục 2 (để báo cáo);

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: phòng TK, VT.

(đã ký)

Phạm Văn Cường