Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:733/GTrT-VKS-P8

Bến Tre, ngày 13 tháng 6 năm 2016


GIẤY TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre quyết định tổ chức Hội nghị tập huấnLuật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 với thời gian, địa điểm và thành phần tham dự như sau:

I. Thời gian, địa điểm Hội nghị

- Hội nghị được tổ chức trong 01 buổi, từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 24/6/2016.

- Địa điểm: Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

II. Thành phần dự Hội nghị

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Lãnh đạo phòng và Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thuộc các Phòng nghiệp vụ 1, 3, 7, 8.

- Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố: Lãnh đạo Viện phụ trách hình sự, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát điều tra án hình sự và kiểm sát tạm giữ, tạm giam.

Yêu cầu các đơn vị được triệu tập tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.

Nơi nhận:

VIỆN TRƯỞNG

- Lãnh đạo Viện;

- Phòng 1, 3, 7, 8 VKSND tỉnh;

- VKSND các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, P8.

(đã ký)

Đoàn Hoàng Đệ


Nhấn vào đây để tải Kế hoạch và Chương trình

download