Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 610/TB-VKS-BBT

Bến Tre, ngày 26 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả hoạt động trên Trang tin điện tử của

ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tháng 5 năm 2016

Ban biên tập thông báo kết quả hoạt động tháng 5 năm 2016 của trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre như sau:

I.KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.Về ưu điểm

- Trong tháng, Ban biên tập trang tin điện tử ngành Kiểm sát tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận thẩm duyệt và cho đăng 49 tin, bài viết. Các tin, bài viết đã đăng tải phân bố trên chuyên mục cụ thể gồm: hoạt động trong ngành Kiểm sát Bến Tre 27 bài viết; đoàn thanh niên 03 bài viết; Đảng bộ 01 bài viết; pháp luật & đời sống 03 bài viết; thông báo 06 tin; chỉ đạo điều hành 01 tin; nghiên cứu pháp luật 06 bài viết; trao đổi nghiệp vụ 02 bài viết.

- Các tin đã đăng được lấy từ nguồn do các đơn vị gửi đến gồm:

+ VKSND huyện Mỏ Cày Bắc: 05 bài viết;

+ Phòng 01, 03, 09, 11, 15, VKSND thành phố Bến Tre, Giồng Trôm, Bình Đại, Mỏ Cày Nam: mỗi đơn vị 03 bài viết;

+ Phòng 07, 08, 10: mỗi đơn vị 02 bài viết;

+ VKSND huyện Ba Tri, Chợ Lách, Thạnh Phú, Châu Thành: mỗi đơn vị 01 bài viết;

+ Văn phòng: 04 tin;

+ Phòng Thống kê và CNTT: 03 tin.

- Về số lượt người truy cập vào website trong tháng: 315.500 lượt (tăng 206.960 lượt so với tháng trước). Tính đến 17 giờ ngày 24/5/2016 trên website tổng cộng đã có 948.643 lượt người truy cập.

2.Về mặt hạn chế

- Đơn vị không đủ số lượng tin, bài viết: VKSND huyện Ba Tri, Chợ Lách, Thạnh Phú, Châu Thành.

* Tóm lại:

Trong tháng 5 năm 2016, các đơn vị có nhiều cố gắng viết tin, bài viết.

Về chất lượng tin, bài viết từng bước được nâng lên. Số lượng tin, bài viết tăng 18 tin, bài viết so với tháng trước. Tuy nhiên, một số đơn vị không đạt chỉ tiêu bài viết.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2016

- Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin, tuyên truyền trên trang tin điện tử của Ngành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duyệt tin, bài và tạo điều kiện thuận lợi để các cộng tác viên hoạt động tốt hơn.

- Tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật hình sự, tố tụng hình sự năm 2015, Luật dân sự, tố tụng dân sự sửa đổi, Luật tố tụng hành chính sửa đổi và các luật khác sắp có hiệu lực thi hành.

- Tuyên truyền về việc học tập và làm theo lời Bác.

- Tuyên truyền về quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị trong thời gian qua, nhất là những thành tựu trong giai đoạn cải cách tư pháp.

- Tuyên truyền về cuộc thi “Chúng tôi là kiểm sát viên”./.

Nơi nhận:

- LĐV;

- VKS các huyện-TP;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: BBT, VT.

TM. BAN BIÊN TẬP

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Phạm Văn Cường