Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 29/QĐ-VKS-TKTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 18  tháng 4  năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban biên tập và Bộ phận giúp việc Trang tin điện tử

Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre

 


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của VKSNDTC;

Xét đề nghị của Trưởng phòng thống kê tội phạm và CNTT Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Trang tin điện tử Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Đoàn Hoàng Đệ, Viện trưởng, Trưởng ban;

2. Ông Phạm Văn Cường, Trưởng phòng TKTP và CNTT,  Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Bùi Văn Đằng, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Ngọc Vân, Trưởng phòng 1 - Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Văn Điền, Trưởng phòng 2 - Ủy viên;

6. Ông Huỳnh Văn Út, Trưởng phòng 4 - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng 10 - Ủy viên.

8. Ông Đặng Văn Hùng, Trưởng phòng 12 - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Phó Trưởng phòng 3 - Ủy viên;

10. Ông Phạm Văn Chánh, Phó Trưởng phòng 5 - Ủy viên;

11. Ông Võ Văn Việt, Phó Chánh Văn phòng, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Trưởng phòng TCCB - Ủy viên;

Điều 2. Thành lập Bộ phận giúp việc Trang tin điện tử Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Phạm Văn Cường, Trưởng bộ phận

2.Ông Trần Quốc Việt, CV Phòng TKTP &CNTT - kỷ thuật (quản trị web), thành viên;

3.Bà Nguyễn Thị Điệp, CV PhòngTKTP và CNTT - kỷ thuật, thành viên, kiêm Thư ký;

4. Ông Cái Chí Toàn, Chuyên viên PhòngTKTP và CNTT - kỷ thuật, thành viên;

5. Ông Phan Thanh Việt, Chuyên viên Văn phòng - Giúp việc nội dung tin, thành viên;

Điều 3. Ban biên tập, Bộ phận giúp việc Trang tin điện tử Ngành KSND tỉnh Bến Tre có nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động quy định tại Quy chế ban hành theo Quyết định số: 30/QĐ-VKS-TKTP ngày 18 tháng 04 năm 2014. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông(bà) có tên nêu tại Điều 1, Điều 2 căn cứ quyết định thi hành./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Các đ/c Lãnh đạo Viện;

- Các đơn vị trực thuộc (để phối hợp thực hiện);

- Lưu: TKTP & CNTT, VT.

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Hoàng Đệ