Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  455/TB-VKS-VP

 

          Bến Tre, ngày 25  tháng 4  năm 2016

                                       

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp giao ban tháng 4 năm 2016

             

       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre về tổ chức họp giao ban tháng  4 năm 2016, Văn phòng Viện KSND tỉnh Bến Tre thông báo đếnn các đơn vị một số nội dung sau: 

1. Tiến hành họp giao ban định kỳ tháng 4 vào ngày 29/4/2016; hình thức họp trực tuyến. 

2. Thành phần dự họp, thời gian, chương trình và phân công trách nhiệm: Thực hiện theo nội dung công văn 1146/VKS-VP ngày 15/9/2015 của Viện KSND tỉnh Bến Tre ban hành trước đây (gửi kèm theo). 

Yêu cầu các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo trên./. 

  

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện (báo cáo);

- Viện KSND huyện, thành phố;

- Các phòng trực thuộc;

- Đoàn thanh niên;

- lưu: VT, TH.

TL.VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Bùi Văn Đằng

 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 1146 /VKS-VP

V/v tổ chức họp giao ban trực tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Bến Tre, ngày  15  tháng  9  năm 2015

                                

Kính gửi:

   - Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành phố;

   - Trưởng các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh.

          Qua 3 tháng triển khai thực hiện việc họp giao ban tháng bằng hình thức trực tuyến, nhìn chung các đơn vị đều chấp hành tốt sự chỉ đạo của Viện tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn một số ít đơn vị triển khai thực hiện chưa thật sự tốt như: Công tác chuẩn bị chưa thật sự chu đáo, trình bày báo cáo còn quá chi tiết nên vượt quá thời gian quy định, thành phần dự họp chưa đảm bảo…Để việc tổ chức họp giao ban tháng trực tuyến trong thời gian tới đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả và đúng theo yêu cầu, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre yêu cầu thủ trưởng các đơn vị:

          1. Tổ chức quán triệt đến cán bộ công chức trong đơn vị mình về nội dung, yêu cầu của Viện KSND tỉnh Bến Tre về việc tổ chức họp giao ban tháng trực tuyến, tiến hành phân công cán bộ, KSV làm tốt công tác chuẩn bị cũng như việc tham gia họp, báo cáo tại hội trường.

          2. Thành phần dự họp

          - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre:

+ Đồng chí Viện trưởng chủ trì và các đồng chí phó viện trưởng;

          + Các đồng chí Trưởng, Phó trưởng phòng, Chánh, Phó Chánh Văn phòng và cán bộ làm công tác tổng hợp báo cáo tháng.

          - Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố: Lãnh đạo viện; Kiểm sát viên và cán bộ (Giao Viện trưởng huyện triệu tập).

          3. Thời gian và chương trình

          3.1 Thời gian

          - Thời gian thử nghiệm:

          + Lần 1: Vào lúc 13h 30’ ngày làm việc trước liền kề ngày họp báo;

          + Lần 2: Vào lúc 7h ngày họp báo.

- Thời gian chính thức: Lúc  8h ngày họp báo (Ngày làm việc cuối cùng của tháng)         

          3.2 Nội dung và trình tự tiến hành

          - Đồng chí Bùi Văn Đằng – Chánh Văn phòng: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tháng của đơn vị và thông qua dự thảo Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng tới;

          - Đồng chí Viện trưởng thông tin về một số nội dung liên quan đến tình hình hoạt động chung của toàn ngành và địa phương;

          - Các đơn vị thực hiện báo cáo và phát biểu ý kiến;

          + Các đơn vị cấp huyện: Viện KSND huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách, Thành phố Bến Tre, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Giồng Trôm, Ba Tri;

          + Các đơn vị cấp phòng: Phòng 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thống kê, Văn  phòng.

          - Các đồng chí Phó Viện trưởng: Trần Văn Chí, Châu Văn Thơi, Võ Minh Thưởng phát biểu ý kiến.

          - Đồng chí Viện trưởng phát biểu kết luận chỉ đạo và kết thúc họp. 

4. Một số vấn đề cần lưu ý

- Để đảm bảo đạt yêu cầu về nội dung và chất lượng cuộc họp, các đơn vị cấp huyện phải báo cáo tổng hợp; báo cáo thống kê và các phụ lục kèm theo báo cáo tháng về viện tỉnh trước ngày họp giao ban tháng 01 ngày (hình thức gửi qua mail; sau đó gửi văn bản để đối chiếu).

- Nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí các đơn vị cấp huyện khi trình bày báo cáo cần tóm tắt nội dung ngắn gọn, thời gian trình bày không quá 10 phút.

-Phòng thống kê tội phạm & công nghệ thông tin chịu trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện công tác đảm bảo kỹ thuật.

- Văn phòng, Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm sắp xếp bàn, ghế, trang trí hội trường;

             Yêu cầu các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.


Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện (báo cáo);

- Viện KSND huyện, thành phố;

- Các phòng trực thuộc;

- Đoàn thanh niên;

- VP, lưu: VT.

TL. VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Văn Đằng