Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

BAN VẬN ĐỘNG CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 320/KH-VKS-BVĐ

Bến Tre, ngày 22 tháng 3  năm 2016

 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng, nâng chất “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” năm 2016

 

          - Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”;

          - Căn cứ văn bản 3729/HD-BCĐ ngày 24/7/2015 của Ban chỉ đạo TDĐK XD ĐS VH thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc hướng dẫn kiện toàn Ban vận động, hồ sơ công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”;

          Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, với những nội dung sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng Văn hóa, xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” hiệu quả gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

          2. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan phù hợp với tính chất, đặc điểm và điều kiện đơn vị; Xây dựng đời sống văn hóa gắn với chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị và góp phần cùng địa phương xây dựng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

          3. Tăng cường sự thống nhất chỉ đạo thực hiện “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả tổ chức thực hiện của lãnh đạo cơ quan, phát huy vai trò của Công đoàn, ý thức tích cực và gương mẫu tham gia thực hiện phong trào văn hóa của cán bộ công chức trong cơ quan.

          II. Nội dung phong trào xây dựng cơ quan văn hóa

          1.  Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”;

b) 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

d) Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

đ) Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở

a) 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

b) Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan;

c) Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;

d) Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hút thuốc lá nơi công sở; không uống rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục theo đúng quy định Ngành; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê duyệt.

3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

a) 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

b) Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật;

c) Thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

          III. Giải pháp thực hiện

          1. Giải pháp về lãnh, chỉ đạo

          - Công đoàn tổ chức tuyên truyền phát động và đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa trong toàn cơ quan;

          - Đưa nhiệm vụ xây dựng cơ quan văn hóa vào Nghị quyết của cấp ủy Đảng và kế hoạch của Công đoàn cơ quan;

          - Tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ và phong trào xanh, sạch, đẹp trong toàn cơ quan;

          - Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện phong trào văn hóa, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải quan tâm đến công tác tuyên truyền, phát động cán bộ công chức về các tiêu chuẩn cơ quan đạt chuẩn văn hóa; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

          2. Giải pháp về huy động nguồn lực

          - Ban vận động “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” lập dự toán kinh phí, trình thủ trưởng cơ quan để phê duyệt cấp kinh phí thực hiện các hoạt động;

          - Đề xuất, kiến nghị với thủ trưởng đơn vị xây dựng đời sống văn hóa cơ quan; tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa các nội qui, khẩu hiệu về văn hóa tại các phòng làm việc;

          - Đưa các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan vào nội dung thỏa ước lao động tập thể.

          3. Giải pháp về nghiệp vụ

          - Bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho đội ngũ cán bộ công đoàn;

          - Ban vận động “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, phối hợp với Công đoàn tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng phong trào “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” năm 2016 trong toàn cơ quan.

          IV. Tổ chức thực hiện

          1. Ban vận động “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” phối hợp Công đoàn tổ chức tuyên truyền pháp luật để xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức; phối hợp thủ trưởng đơn vị, vận động cán bộ, công chức thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa cơ quan;

          2. Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức phát động thi đua, đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa ngay từ đầu năm và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo phòng trào “Tòa dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Bến Tre.

          Trên đây là kế hoạch xây dựng, công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre./.

 

Nơi nhận:

- Liên Đoàn lao động TP Bến Tre;

- Đảng ủy cơ quan;

- Ban Lãnh đạo;

- Ban CH Công đoàn;

- Ban chỉ đạo;

- Lưu: VT, BCĐ.

BAN VẬN ĐỘNG

CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA 

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Châu Văn Thơi