Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

 

Số:        /GM-VKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Bến Tre, ngày      tháng     năm 2014

                                                                   

GIẤY MỜI HỘI NGHỊ


          Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre quyết định tổ chức Hội nghị      “ Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)” với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

          1. Thành phần dự Hội nghị

          * Đại biểu khách mời: Đoàn đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Sở Tư pháp, Công an, Tòa án, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh(có giấy mời riêng).

          * Đại biểu trong ngành Kiểm sát gồm các đồng chí:

          - Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

          - Trưởng, phó trưởng các phòng trực thuộc;

          - Kiểm sát viên  trung cấp;

          - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố.

          *  Điều hành Hội nghị: Đồng chí Võ Minh Thưởng, Phó viện trưởng.

          * Thư ký Hội nghị: Đồng chí Phan Thanh Việt và đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung, chuyên viên Văn phòng VKSND tỉnh.

          2. Thời gian, địa điểm Hội nghị

- Hội nghị được tổ chức trong buổi sáng ngày 22/4/2014; khai mạc lúc 7h30 phút.

- Địa điểm tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

3. Một số vấn đề lưu ý

- Tài liệu phục vụ Hội nghị được đăng tại Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo đường dẫn: http://vksbentre.gov.vn/index.php/thong-bao (vào mục Thông báo của Trang tin điện tử) gồm: Dự thảo Tờ trình Quốc hội về dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Dự thảo thuyết minh chi tiết về dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).

- Ban tổ chức Hội nghị chỉ gửi tài liệu cho đại biểu khách mời nghiên cứu đóng góp ý kiến dự thảo; các đồng chí là đại biểu trong Ngành truy cập vào địa chỉ trên lấy tài liệu nghiên cứu để có ý kiến tham luận.  

          Rất mong các đại biểu sắp xếp công việc, đến dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian qui định./

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện KSND các huyện, thành phố;

- Các phòng trực thuộc Viện tỉnh;

- Lưu: VT, TH.

   VIỆN TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

 

   Đoàn Hoàng Đệ