Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

    VIỆN KSND TỐI CAO                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Số: 109/QĐ-VKS                                      Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Khuyến học

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre

         

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ công văn số: 107/CV-HKH ngày 26/03/2014 của Hội Khuyến học tỉnh Bến Tre về việc thành lập Ban Khuyến học Sở, ngành đoàn thể;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Khiếu tố,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Khuyến học Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông Võ Minh Thưởng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Phạm Văn Cường – Trưởng phòng Thống kê tội phạm – Công nghệ thông tin – Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn: Thành viên;

3. Ông  Nguyễn Hoài Hải – Phó trưởng Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử Phúc thẩm – Giám đốc thẩm – Tái thẩm án hình sự – Đảng ủy viên: Thành viên;

4. Bà Nguyễn Kim Thoa – Kiểm sát viên Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự về kinh tế chức vụ – Tổ trưởng Tổ nữ công Viện kiểm sát : Thành viên;

5. Bà Lư Ngọc Thiên An – Kiểm sát viên Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án án dân sự – Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn: Thành viên – Kiêm thư ký.

Điều 2. Ban Khuyến học Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến tre có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban theo Quy định của Hội Khuyến học Việt Nam và hướng dẫn của Hội Khuyến học cấp trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng tổng hợp; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Khiếu tố và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                           VIỆN TRƯỞNG

- Hội Khuyến học tỉnh;

- Như Điều 3;                                                                          (đã ký)  

- Lưu TC.

 

                                                                                      Đoàn Hoàng Đệ