Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 187/KL-VKS-VP

Bến Tre, ngày 25  tháng 02  năm 2016

 

KẾT LUẬN

Về việc kiểm tra chương trình, kế hoạch công tác năm 2016

 

I. Về thời gian, thành phần

Sau khi dự Hội nghị triển khai công tác năm 2016 toàn Ngành. Viện KSND Tỉnh Bến Tre đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu và tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2016 vào ngày 14/01/2016; hội nghị có Lãnh đạo Viện KSND tối cao và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự.

Các Viện KSND huyện, thành phố khẩn trương triển khai công tác năm đúng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Viện thời gian 01 buổi (từ ngày 20/01/2016 và kết thúc ngày 29/01/2016).

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bến Tre đã dự và chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm 2016 tại 09 đơn vị. Hội nghị của đơn vị Viện KSND huyện Thạnh Phú có Bí thư huyện ủy tham dự.

II. Về hình thức

Các đơn vị thực hiện đúng hình thức theo quy định thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân: Cấp huyện xây dựng Kế hoạch, cấp phòng xây dựng Chương trình.

III. Về nội dung

1. Ưu điểm

- Chương trình kế hoạch công tác của các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh Bến Tre đề ra nhiệm vụ cụ thể về nội dung công tác, có sự phân công lãnh đạo phụ trách, giao trách nhiệm cho từng bộ phận công tác, định thời gian giải quyết; đề ra chỉ tiêu cụ thể theo đúng hướng dẫn của Viện KSND tỉnh Bến Tre và của Ngành.

- Trừ 02 đơn vị: Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách đề ra chỉ tiêu không cao hơn Kế hoạch Viện tỉnh, còn lại các đơn vị khác trong kế hoạch đề ra nhiều chỉ vượt so với chỉ tiêu kế hoạch Viện KSND tỉnh Bến Tre. Cụ thể:

+ Viện KSND Thành phố Bến Tre: Tăng tỷ lệ giải quyết tin báo lên 92%; giảm tỷ lệ tin báo quá hạn giải quyết dưới 10%; bổ sung tỷ lệ 17% phiên toà xét xử lưu động; tăng tỷ lệ kháng nghị hình sự được toà chấp nhận trên 95%; tăng tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS đạt trên 95% và không còn đơn quá thời hạn giải quyết.

+ Viện KSND huyện Giồng Trôm: Giảm tỷ lệ tin báo quá hạn giải quyết dưới 10%; giảm tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng 2%; tăng tỷ lệ chọn án điểm trên 23%; bổ sung tỷ lệ 17% phiên toà xét xử lưu động; tăng tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS đạt  trên 100% và không còn đơn quá thời hạn giải quyết.

+ Viện KSND huyện Bình Đại: Tăng tỷ lệ giải quyết tin báo lên 92%; tăng tỷ lệ chọn án điểm trên 23%; tăng tỷ lệ kháng nghị các loại được chấp nhận đạt 95% trở lên; tăng tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS đạt trên 100% và không còn đơn quá thời hạn giải quyết.

+ Viện KSND huyện Thạnh Phú: Giảm tỷ lệ tin báo quá hạn giải quyết dưới 10%; tăng tỷ lệ chọn án điểm trên 24%; bổ sung tỷ lệ 20% phiên toà xét xử lưu động; tăng tỷ lệ kháng nghị hình sự, dân sự, lao động, HNGĐ, hành chính, kinh doanh thương mại được Toà chấp nhận đạt tỷ lệ 100%; tăng tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS đạt  trên 100% và không còn đơn quá thời hạn giải quyết.

+ Viện KSND huyện Ba Tri: Tăng tỷ lệ chọn án điểm trên 25%; tăng tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS đạt trên 100% và không còn đơn quá thời hạn giải quyết.

+ Viện KSND huyện Mỏ Cày Nam: Giảm tỷ lệ tin báo quá hạn giải quyết dưới 10%; tăng tỷ lệ chọn án điểm trên 24%; bổ sung tỷ lệ 17% phiên toà xét xử lưu động.

+ Viện KSND huyện Châu Thành: Tăng tỷ lệ án điểm về hình sự lên 25%.

2. Một số hạn chế, thiếu sót: Không

IV. Nhận xét, đánh giá

1. Đánh giá chung

Các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh Bến Tre đã thực hiện đúng sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre, khi triển khai các đồng chí có chú trọng quán triệt đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành theo Kế hoạch số 54/KH-VKS ngày 18/01/2016 của Viện KSND tỉnh Bến Tre về công tác của ngành KSND năm 2016; quán triệt các yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 37/2012/QH13, 63/2013/QH13, Nghị quyết số 11/2015/QH13, Nghị quyết 113/2015/QH13, Hệ thống các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong Ngành, nhiều đơn vị mạnh dạn xây dựng chỉ tiêu công tác cao hơn chỉ tiêu Viện tỉnh, không có hạn chế thiếu sót gì cần phải rút kinh nghiệm.

2. Một số vấn đề cần lưu ý

- Thường xuyên quán triệt đầy đủ nội dung chỉ đạo của Viện KSND tỉnh Bến Tre về công tác của Ngành KSND năm 2016 đến tất cả cán bộ, Kiểm sát viên thuộc cấp mình quản lý; đặc biệt là Kế hoạch số 54/KH-VKS ngày 18/01/2016 của Viện KSND tỉnh Bến Tre, Nghị quyếtsố 37/2012/QH13, Nghị quyết 63/2013/QH13, Nghị quyết số 11/2015/QH13, Nghị quyết 113/2015/QH13 và Quyết định số 297/QĐ-VKSTC, Quyết định số 62/QĐ-VKSTC về hệ thống các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong Ngành Kiểm sát nhân dân.

- Tiến hành tổ chức việc tự nghiên cứu những nội dung liên quan đến các đạo luật (07 đạo luật) về tư pháp để năm bắt, tiếp thu tốt hơn khi được Ngành tập huấn và khi các đạo luật có hiệu lực.

Trên đây là kết luận kiểm tra vệc xây dựng và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Viện KSND tỉnh thông báo đến các đơn vị nắm./.

 

Nơi nhận:

- VP-Viện Kiểm sát tối cao (để báo cáo);

- Lãnh đạo viện;

- VKS huyện, thành phố;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Hoàng Đệ