Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 169/VKS-P15

          Bến Tre, ngày 18  tháng 02  năm 2016

 

                   Kính gửi:

- Viện trưởng - Viện KSND các huyện, thành phố;

                             - Trưởng các phòng nghiệp vụ - Viện KSND tỉnh Bến Tre.

Ngày 02/02/2016, Viện KSND tối cao đã ban hành Quyết định số: 51/QĐ-VKSTC-V12 kèm theo Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (gọi tắt là Quy chế số: 51).

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 59/2006-QĐ-VKSTC-V7 ngày 06/02/2006 kèm theo Quy chế tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát và Quyết định số: 487/QĐ-VKSTC-V7 ngày 04/9/2008 về giao nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn Ngành, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bến Tre yêu cầu Viện trưởng Viện KSND các huyện - thành phố, Trưởng các phòng nghiệp vụ phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm.

          (Lưu ý: nội dung Quy chế số 51 đề nghị tải về từ địa chỉ: http:www.vksndtc.gov.vn)

         

Nơi nhận:

- Các P. VT VKSND tỉnh (để thực hiện);

- Như kính gửi;                                 - Lưu P15, VT.

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Đoàn Hoàng Đệ