Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  164/VKS-TK

V/v chuẩn bị kỹ thuật hội nghị tập huấn phần mềm Ioffice

          Bến Tre, ngày 17  tháng 02  năm 2016

 

 

                                       Kính gửi:

- Viện kiểm sát nhân dân các huyện - Thành phố;

 - Các phòng trực thuộc VKS tỉnh.

                   

Thực hiện Công văn số: 159/GTrT-VKS ngày 16/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre “V/v triệu tập hội nghị tập huấn phần mềm Ioffice trong việc quản lý văn bản đi, đến” (Văn phòng đã gửi). Phòng Thống kê hướng dẫn các đơn vị tải hướng dẫn sử dụng và cài đặt phần mềm hổ trợ như sau:

1. Các đơn vị vào địa chỉ trang web của ngành: vksbentre.gov.vn, vào mục download, chọn mục hướng dẫn sử dụng Ioffice, tải (download) tài liệu tập huấn phần mềm quản lý văn bản, đi đến và tải phần mềm hổ trợ Ioffice về cài đặt.

2. Cách cài đặt: Sau khi tải phần mềm hổ trợ Ioffice về sẽ có thư mục nén gồm 02 file: Coccoc_vi.exe và Silverlight.exe, các đơn vị lần lượt nhấp đúp vào file thứ nhất để cài đặt, nếu máy hiện lên thông báo các đơn vị chọn Yes hoặc Net hoặc OK cho đến khi cài xong; sau khi cài xong file thứ nhất, tiếp tục nhấp đúp vào file thứ 2 để cài đặt và làm các bước tương tự cho đến khi hoàn tất.

* Lưu ý các đơn vị: Khi đi dự tập huấn mang theo máy laptop đã được cài đặt; đồng thời mang theo dây sạc đề phòng trường hợp máy không đủ pin để sử dụng suốt buổi tập huấn.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu để thực hiện tốt nội dung hướng dẫn này./.

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện (để báo cáo);

- VKS các huyện-TP (để thực hiện);

- Các phòng trực thuộc (để thực hiện);

- Lưu: phòng TK, VT.

TL. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Phạm Văn Cường