Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Khi nói về vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng. Phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”; “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”; “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”.

Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo là những vấn đề cơ bản, là cơ sở để xây dựng Đảng ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và quyết định: Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016–2020), nhiệm vụ trọng tâm số một là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Xuất phát từ chủ trương, đường lối và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh Bến Tre luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ, nên trong quá trình lãnh đạo Đảng ủy luôn quan tâm tăng cường công tác chính trị tư tưởng với những nội dung, biện pháp phù hợp, nhằm định hướng tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nhân cách cho cán bộ, công chức, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

- Đảng ủy đã tập trung giáo dục lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước kết hợp với truyền thống của Ngành, cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi và có biện pháp chỉ đạo những vấn đề có liên quan trực tiếp đến tư tưởng cán bộ, đảng viên; chủ động thông tin và định hướng tư tưởng kịp thời cho cán bộ, đảng viên về những chủ trương, chính sách của Đảng, những vấn đề mới nảy sinh, phức tạp, nhạy cảm như chủ quyền biên giới, biển đảo, âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch; kịp thời tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và người lao động các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, thông báo, đề cương, tài liệu tuyên truyền…; chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên; quan tâm các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa,… qua đó, giáo dục, định hướng chính trị; lòng tự hào, tự tôn dân tộc và của đất nước; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức.

- Việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, gắn với việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, 05-CT/TW và Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” của Ngành luôn được chú trọng thực hiện.

- Quan tâm việc chọn cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước và kỹ năng nghiệp vụ kiểm sát theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Ngành; cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc đối tượng 2, 3; lớp trung, cao cấp lý luận chính trị do địa phương tổ chức. Đảng ủy cử quần chúng ưu tú, đảng viên tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp bồi dưỡng chính trị đành cho đảng viên mới. Đồng thời khuyến khích tinh thần tự học tập, nghiên cứu để cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ hiểu biết, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lĩnh hội những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thông tin mới về tình hình thời sự trong nước, quốc tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Ngành, của đơn vị cũng như bản thân từng cán bộ, đảng viên.

Nhờ thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, trong những năm qua, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị giữ vững lập trường tư tưởng chính trị; kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, bác bỏ mọi luận điệu của các thế lực thù địch trong chiến lược diễn biến hòa bình, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ cương lĩnh, đường lối, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa. Tập trung xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; không ngừng nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ năng lực, kỷ cương, kỷ luật; năng động, sáng tạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đảng bộ và Cơ quan đã đạt được trao tặng các danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, của ngành và Đảng bộ cấp trên như: “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền”, “Cờ thi đua ngành Kiểm sát” nhiều năm liền. Nhiều chi bộ trực thuộc Đảng bộ được công nhận là “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, không có cấp ủy, cán bộ, Đảng viên vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ VKSND tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số chi bộ, phòng nghiệp vụ mới chỉ dừng lại ở việc quán triệt những quan điểm chung, mà chưa đi sâu gắn với thực tiễn công tác mang tính đặc thù hoạt động Phòng; nội dung sinh hoạt Đảng ở một số chi bộ còn lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; hình thức, biện pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã có những đổi mới nhưng còn chưa phong phú, chưa chú trọng sinh hoạt chuyên đề.

Để bảo đảm cán bộ, đảng viên luôn giữ vững bản chất chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vững vàng trước những khó khăn thử thách, vấn đề tiên quyết là phải thống nhất nhận thức. Do đó trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên, đồng thời giáo dục chính trị tư tưởng là một quá trình lâu dài cần có sự quan tâm và phối hợp đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở cấp ủy Chi, Đảng bộ .Trong thời gian tới, đặc biệt là trước thiềm chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được tăng cường và nâng cao về chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên giàu lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc và kỷ luật Đảng; có năng lực, bản lĩnh; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Ngành giao cho địa phương, đơn vị./.

Bùi Đằng - Đảng ủy Viện kiểm sát tỉnh Bến Tre