Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Hướng dẫn số 37/HD-VKSTC ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân (Hướng dẫn 37). Hướng dẫn này sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 01/HD-VKSTC-V9 ngày 06/01/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Hướng dẫn 01) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hướng dẫn 37 có một số nội dung cần lưu ý sau:

Một là, bổ sung tiết c điểm 1 Mục II Hướng dẫn 01 về thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm: “Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự. Thời gian công chức, viên chức đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Thời gian thử thách đối với công chức, viên chức bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên. Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật”.

Hai là, sửa đổi tiết a điểm 2 Mục II Hướng dẫn 01 về tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức: “Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên” (Hướng dẫn 01: “Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên”.

Ba là, sửa đổi điểm 3 Mục II Hướng dẫn 01 thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên: “Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, nếu công chức, viên chức đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại tiết a điểm 1 Mục II Hướng dẫn 37 như sau:

a) Kéo dài 12 tháng đối với các trường hợp:

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

- Viên chức bị kỷ luật cách chức.

b) Kéo dài 06 tháng đối với các trường hợp:

- Công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;

- Công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 tháng.

c) Kéo dài 03 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách.

d) Trường hợp vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các tiết a, b và c điểm 3 này.

đ) Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại các tiết a, b, c điểm 3 này.

e) Trường hợp công chức, viên chức là đảng viên bị kỷ luật Đảng: nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý ký luật hành chính quy định tại điểm này”.

Bốn là, sửa đổi tiết d điểm 1 Mục III Hướng dẫn 01 về số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: “Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ” (Hướng dẫn 01: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh).

Ngoài ra, Hướng dẫn 37 còn sửa đổi quy định về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung tại điểm 1.3 khoản 1 Mục III Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Công chức, viên chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật thì thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài được xác định như các trường hợp kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên quy định tại điểm 5 Mục I Hướng dẫn 37”.

Trên đây là một số quy định mới theo Hướng dẫn 37 về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Thanh Thùy – Phòng 15 Viện KSND tỉnh Bến Tre


Nhấp vào đây để xem và tải nội dung CV