Bác Hồ đã từng dạy: “Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua”. Năm 2018 là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Thấm sâu lời dạy của Người, VKSND tỉnh Bến Tre đã phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua của Ngành, địa phương.

2013058 u1

Nội dung thi đua là quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XII); Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…

Trong mỗi giai đoạn phát triển của xã hội, thi đua yêu nước lại có những nét mới về chất và đặc điểm mới, cũng như mục tiêu mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là một cách tốt nhất, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua, phải làm thế nào để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua”, do đó, mục tiêu thi đua phải luôn gắn liền với nhiệm vụ công việc hàng ngày và gắn liền với mục đích, yêu cầu chung trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng để hướng cán bộ, công chức vào mục tiêu đó mà phấn đấu thi đua đạt kết quả tốt.

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Viện kiểm sát ND tỉnh Bến Tre phát động phong trào thi đua sâu rộng đến cán bộ, công chức toàn Ngành, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đoàn kết, nhất trí chung sức chung lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động nắm bắt thời cơ, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phục vụ chính trị địa phương theo tinh thần “ tăng tốc” và chức năng, nhiệm vụ của Ngành, cũng như nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 theo Chỉ thị 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân Tối cao./.

Trần Pho – Văn phòng Viện KSND tỉnh Bến Tre