Vừa qua, nhằm thực hiện Kế hoạch số 15 – KH/BTGHU ngày 01/8/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giồng Trôm về việc triển khai học tập các tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2016 – 2020 theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Bến Tre qua kế hoạch số 28 – KH/BTGTU ngày 8/7/2016, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Giồng Trôm đã nhanh chóng đẩy mạnh cuộc triển khai các nội dung sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể vào ngày 17/8/2016 và 18/8/2016 đã thông qua toàn văn Tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2016 – 2020 trong giờ sinh hoạt đọc báo của đơn vị. Hiệu quả bước đầu tạo được sự hưởng ứng tốt từ các cán bộ, đảng viên, 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị nắm rõ nội dung văn bản triển khai, giúp cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên của đơn vị có sự định hướng đúng đắn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đúng theo sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như các nội dung sinh hoạt tư tưởng mà Tỉnh ủy Bến Tre đề ra và chỉ đạo của Huyện ủy Giồng Trôm nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 16 –CT/TU của Tỉnh ủy Bến Tre về hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Qua triển khai đã góp phần xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm và “Đồng Khởi khởi nghiệp” trong toàn thể cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên tại đơn vị. Qua đó, cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên đã nhận thức đầy đủ sâu sắc phương châm 10 chữ của Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bến Tre: “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”, vận dụng tốt vào quá trình công tác, thi hành nhiệm vụ đồng thời nâng cao nhận thức và hành động tự giác học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Buổi triển khai đã nhận được sự thống nhất cao của cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên tại đơn vị. Thông qua đó giúp củng cố thêm khối đoàn kết trong nội bộ cơ quan, phát huy hiệu quả tính năng động, sáng tạo trong toàn đơn vị theo tinh thần “ngành ngành thi đua, người người thi đua” trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, tạo sự hứng khởi trong toàn đơn vị, giúp mang lại hiệu quả công việc.

Trong thời gian tới, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Giồng Trôm sẽ thường xuyên đôn đốc, theo dõi quá trình chuyển biến về nhận thức và hành động tự giác học tập, rèn luyện trong từng cán bộ, đảng viên, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ đó bình chọn gương điển hình nhân rộng./.

Khắc Phiên - VKSND huyện Giồng Trôm