1. Chức năng, nhiệm vụ

- Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;

- Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo đúng quy định của pháp luật;

- Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát;

- Thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất, thanh tra thường xuyên, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức theo Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân;

- Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong Ngành;

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Viện trưởng.

2. Cơ cấu, tổ chức

-Tổng số biên chế của đơn vị là 04 đồng chí;

-Chánh Thanh tra: Đ/c Phạm Văn Sẽ;

-Phó Chánh Thanh tra: Đ/c Lê Hoài Phong.

3. Thông tin liên hệ:(0275) 3.828.588