Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Trong những năm gần đây, việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành luôn được Lãnh đạo Viện KSND các cấp quan tâm, đặc biệt được đề cao, chú trọng thực hiện trong Chỉ thị công tác năm 2019. Qua đó, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện có vai trò hết sức quan trọng, làm tốt công tác này sẽ bảo đảm phát huy tối đa khả năng, trí tuệ và trách nhiệm của từng cán bộ, kiểm sát viên đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đứng trước những hạn chế còn phát sinh trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành như: (1) Công tác nắm bắt tâm lý, diễn biến tư tưởng của cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị đôi lúc chưa kịp thời; (2) Một số cán bộ, KSV ý thức trách nhiệm chưa cao, chưa tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc; (3) Công tác kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ chưa sâu sát, dẫn đến một số đơn vị thực hiện chỉ tiêu Ngành đạt thấp; (4) Chưa kiên quyết trong việc thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị…

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tác giả xin đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng như:

Một là, chú trọng công tác quán triệt, triển khai và thực hiện văn bản, chỉ đạo của Viện KSND tối cao: Căn cứ vào Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện KSND cấp tỉnh phải tích cực nghiên cứu, xây dựng kế hoạch công tác năm, tổ chức Hội nghị triển khai cũng như yêu cầu Viện KSND cấp huyện, các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác, ban hành và triển khai hướng dẫn tại đơn vị mình. Kế hoạch công tác Viện KSND hai cấp đều xác định rõ mục tiêu, những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và phân công thực hiện. Đồng thời, tranh thủ xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp: Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan trên địa bàn. Quy chế phối hợp với các cơ quan hữu quan cần quan tâm thực hiện, kịp thời sửa đổi, bổ sung và tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Hai là, lãnh đạo Viện KSND nhân dân hai cấp phải phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, phân công công tác giữa Ban Lãnh đạo Viện; đối với cán bộ, Kiểm sát viên việc phân công nhiệm vụ phải dựa trên cơ sở trình độ, năng lực công tác theo hướng phát huy sở trường, thế mạnh cá nhân; Kiểm sát viên có kinh nghiệm được bố trí giúp đỡ kiểm sát viên trẻ, mới được bổ nhiệm hoặc kiểm tra viên, chuyên viên theo phương pháp đào tạo tại chỗ, đánh giá thực tế.

Ba là, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của Lãnh đạo đơn vị: Lãnh đạo luôn đổi mới, tư duy, sáng tạo, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cũng như các kỹ năng “mềm” hỗ trợ cho công tác chuyên môn; thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên hàng đầu, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác; xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ, từ đó bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và làm thay đổi cả về lượng và chất trong công tác quản lý, lãnh chỉ đạo điều hành. Khi xảy ra sai sót, Lãnh đạo Viện gương mẫu tự giác nhận trách nhiệm, nghiêm túc kiểm điểm trước tập thể.

Bốn là, bên cạnh việc duy trì họp giao ban thường xuyên để lãnh, chỉ đạo kịp thời phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là trong thanh tra, kiểm tra đột xuất đơn vị hoặc kiểm tra đột xuất phiên tòa; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, chia sẻ của tập thể lãnh đạo với cán bộ, Kiểm sát viên tạo nên sức mạnh góp phần bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Năm là, kiên quyết thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện có vi phạm pháp luật. Chú trọng đánh giá, phân tích tình hình, nguyên nhân vi phạm để ban hành kiến nghị phòng ngừa đối với các cơ quan hữu quan trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Sáu là, chú trọng công tác đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm, hướng dẫn, thỉnh thị và trả lời thỉnh thị: Đây được coi là hoạt động có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó tập thể, cá nhân rút ra bài học kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, đảm bảo chất lượng giải quyết công việc đạt kết quả tốt.

Bảy là, chú trọng công tác tổ chức cán bộ, gắn công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành với công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí cán bộ, công chức bảo đảm về tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm, phát huy năng lực, sở trường công tác. Tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm và đồng thời quán triệt quan điểm tự học tập, rèn luyện, nghiên cứu văn bản pháp luật của cán bộ, Kiểm sát viên liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Tám là, phát huy dân chủ, công khai: Thực hiện công khai, minh bạch trong mọi hoạt động như: Chi tiêu tài chính, bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng, nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá chất lượng xếp loại ngày công, chất lượng lao động, phân công giao việc.... Cán bộ, Kiểm sát viên được tạo mọi điều kiện để học tập nghiên cứu nâng cao trình độ; tham gia ý kiến tranh luận, thẳng thắn bày tỏ quan điểm xây dựng, trao đổi, phản biện trong công tác, từ đó xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau trong nội bộ đơn vị.

Chín là, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành: Lãnh đạo phải luôn chú trọng tính ưu việt của công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành: Các phần mềm quản lý án phải được theo dõi, kiểm tra định kỳ, đột xuất. Trang tin điện tử và phần mềm quản lý văn bản đi, đến I.Office thực hiện hiệu quả, tiết kiệm; thực hiện tốt và nghiêm túc trong sử dụng hộp thư điện tử của Ngành; khai thác tốt truyền hình hội nghị trực tuyến trong các Hội nghị tập huấn và các cuộc họp giao ban định kỳ tháng.

Mong rằng, một số giải pháp cơ bản trên có thể góp phần thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đạt hiệu quả cao hơn nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành thời gian tới./.

Nhung Võ – Viện KSND tỉnh Bến Tre