Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Nhằm đảm bo các bn án, quyết định dân s ca Toà án được thi hành kp thi, đúng pháp lut, góp phần bo v li ích ca Nhà nước, quyn và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân; ngày 21/10/2019 Đoàn kim sát Vin kim sát nhân dân huyn do đồng chí Nguyn Văn Lanh - Phó Vin trưởng, Trưởng đoàn đã tiến hành kim sát trc tiếp vic tuân theo pháp lut trong công tác thi hành án dân s ti Chi cc Thi hành án dân s huyn Bình Đại.

Ti bui làm vic đồng chí Nguyn Văn Lanh công b Quyết định s 24/QĐ-VKS và Kế hoch s 371/KH-VKS ngày 30/9/2019 v vic “Trc tiếp kim sát vic tuân theo pháp lut trong công tác thi hành án dân s đối vi Chi cc Thi hành án dân s huyn Bình Đại”.

Chi cc Thi hành án dân s huyn Bình Đại nghiêm túc chp hành quyết định kim sát trc tiếp, chun b đón tiếp chu đáo, to điu kin thun li cho Đoàn kim sát làm vic.

BINHDAI kiem sat thi hanh an dan su

Đ/c Nguyn Văn Lanh – Phó Vin trưởng, Trưởng đoàn công b Quyết định, kế hoch kim sát trc tiếp

Trên cơ s báo cáo ca Chi cc Thi hành án dân s huyn, Đoàn kim sát đã tiến hành kim sát toàn din các hot động liên quan đến công tác thi hành án ca đơn v.

Qua trc tiếp kim tra h sơ, s sách về công tác thi hành án dân sự ti Chi cc Thi hành án dân s huyn. Đoàn kim sát đã có kết lun sơ b, ta đàm cùng đơn v Chi cc Thi hành án dân s huyn. Nêu rõ nhng mt mnh, tích cc, nhng hn chế, thiếu sót trong hot động thi hành án dân s. Qua đó, đồng chí Chi cc Trưởng Chi cc Thi hành án dân s huyn đại din cho đơn v tiếp thu kết lun sơ b ca Đoàn kim sát ngay sau kết thúc cuc kim sát.

Thông qua công tác trc tiếp kim sát, Đoàn kim sát đã giúp Chi cc Thi hành án dân s huyn Bình Đại phát huy nhng ưu đim, đồng thi khc phc nhng hn chế, thiếu sót góp phn nâng cao vic thc hin chc năng, nhim v trong thi gian ti cũng như đảm bo tính nghiêm minh ca pháp lut./.

Bùi Quc Vit – Vin KSND huyn Bình Đại