Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

       VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

          TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/HD-VKS-P3

          Bến Tre, ngày 20 tháng 01  năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế-chức vụ- tham nhũng năm 2016 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Hướng dẫn nghiệp vụ số 02/HD-VKSTC-V3 ngày 04/01/2016 của Vụ 3; số 05/HD-VKSTC-V5 ngày 07/01/2016 của Vụ 5 Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch công tác kiểm sát số 54 /KH-VKS ngày 18 /01/ 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra-xét xử sơ thẩm hình sự về kinh tế-chức vụ hướng  dẫn công tác năm 2016 như sau:

I. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

          1. Công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

           Cả hai cấp kiểm sát tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013, tổ chức công tác quản lý, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt việc tiếp nhận và giaûi quyeát kịp thời, đúng thời hạn, đúng trình tự đối với toá giaùc, tin báo về toäi phaïm vaø kieán nghò khôûi toá về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm chức vụ, tội phạm tham nhũng, các tội xâm phạm sở hữu, trong đó chú trọng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phát sinh từ việc ký kết hợp đồng kinh tế liên quan đến pháp nhân; tội phạm về môi trường; chú ý chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm.Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Thanh tra, Thuế, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Biên phòng, Kiểm lâm, Cảnh sát môi trường và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để nắm chắc kịp thời những thông tin vi phạm pháp luật và tội phạm, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra cùng cấp phân loại xử lý thông tin tội phạm, nhất là những tin  quan troïng, phöùc taïp được các cấp ủy Đảng, dư luận xã hội quan tâm.

Tăng cường và nâng cao chất lượng các cuộc kieåm saùt tröïc tieáp thuï lyù giaûi quyeát toá giaùc, tin baùo veà toäi phaïm và kiến nghị khởi tố cuûa Cô quan ñieàu tra.

Rà soát, đôn đốc Cơ quan điều tra, cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết dứt điểm các tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố còn tồn từ năm 2015 chuyển sang.

Trong công tác tiếp nhận, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định mới của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thực hiện tốt việc lập hồ sơ kiểm sát ở giai đoạn này.

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, kiểm sát chặt chẽ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng do cơ quan Thanh tra kiến nghị khởi tố; nâng cao chất lượng công tác phát hiện, xử lý án tham nhũng thuộc trách nhiệm của Ngành. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết số 37, só63 và số 96 của Quốc hội khóa XIII.

2. Công tác thực hành quyền công tố và  kiểm sát điều tra

          - Viện kiểm sát hai cấp phải tiến hành rà soát, đánh giá chứng cứ, tài liệu, tiến độ ở các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án năm 2015 chuyển sang, xác định những vướng mắc, khó khăn cần tập trung phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan giải quyết để đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ án, nhất là các vụ án đã kéo dài. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án rà soát các vụ án, bị can bị khởi tố điều tra về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng để phấn đấu giải quyết dứt điểm trước ngày Bộ luật hình sự năm 2015 có hiêu lực thi hành. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án để không gặp khó khăn khi thực hiện quy định tại Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định: “Đối với những vụ án hình sự do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đang tiến hành điều tra nhưng đến ngày 01/7/2016 chưa kết thúc điều tra thì thời hạn điều tra được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015”. Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thời hạn điều tra các tội phạm giãm đáng kể so với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành.

          - Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đề ra yêu cầu điều tra kịp thời trên cơ sở nắm chắc tình tiết và tiến độ điều tra.

          - Kể từ 01/7/2016, khi Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực, Viện kiểm sát 2 cấp phải yêu cầu Cơ quan điều tra thực hiện nghiêm quy định tại khoản 5, Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 là: “Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập biên bản về hoạt động điều tra, thu thập, nhận được tài liệu liên quan đến vụ án mà Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát theo quy định của Bộ luật này thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển biên bản, tài liệu này cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án. Trường hợp do trở ngại khách quan thì thời gian này có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày. Trong thời hạn 03 ngày, Viện kiểm sát đóng dấu bút lục và sao lưu biên bản, tài liệu lưu hồ sơ kiểm sát và bàn giao nguyên trạng tài liệu, biên bản đó cho Cơ quan điều tra. Việc giao, nhận tài liệu, biên bản được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này”. Những tài liệu không được Việt kiểm sát đóng dấu bút lụt sẽ bị coi là không hợp pháp và không được đưa vào hồ sơ vụ án.

          - Mở sổ theo dõi riêng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc điều tra, truy tố, xét xử kịp thời và nghiêm minh những vụ án, vụ việc thuộc diện này. Cần chủ động đề ra yêu cầu điều tra làm rõ tội phạm, người phạm tội, việc xác minh, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của những đối tượng phạm tội, chống việc tẩu tán, che dấu, hợp pháp hóa tài sản, tích cực thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, để thất thoát trong các vụ án

Sau khi hồ sơ vụ án chuyển sang Viện kiểm sát, Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ các thủ tục tố tụng, chứng cứ, vật chứng, thẩm quyền; nâng cao chất lượng nội dung Cáo trạng, truy tố bị can phải đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; Không làm oan người vô tội, chống boû loït toäi phaïm. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải quyết án và truy tố đạt 100%, không để xảy ra án đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội.

          Tăng cường theo dõi, tích lũy vi phạm của Cơ quan điều tra để tổng hợp ban hành kiến nghị kịp thời.

3. Công tác kiểm sát việc áp dụng, thay đổi hay huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn

Cần mở sổ theo dõi và thường xuyên rà soát thời hạn tạm giữ, tạm giam người bị tạm giữ, bị can trong từng vụ án để có văn bản nhắc Cơ quan điều tra kịp thời đề nghị Viện kiểm sát gia hạn hoặc thay đổi biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra trường hợp tạm giữ, tạm giam người khi đã hết thời hạn theo lệnh, quyết định. Kịp thời rà soát các bị can đang bị tạm giam trong vụ án để không bị động khi thực hiện Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Bởi Nghị quyết của Quốc hội quy định: “Đối với những bị can, bị cáo đang bị tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2016 không được tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 hoặc thời hạn tạm giam vượt quá thời hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì Viện kiểm sát, Tòa án quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đang áp dụng hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Thời hạn tạm giam bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 giãm đáng kể so với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành, nên nếu không chủ động đẩy nhanh tiến độ điều tra sẽ gặp khó khăn khi thực hiện quy định trên.

4. Công tác THQCT và  kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự

- Phối hợp với Tòa án tổ chức phiên toà xét xử lưu động; tổ chức 01 KSV/ 01 phiên tòa rút kinh nghiệm; Kiểm sát viên phải nghiên cứu, nắm chắc hồ sơ vụ án, đánh giá đầy đủ về chứng cứ và các tình tiết vụ án; chuẩn bị đề cương xét hỏi, tranh luận và dự thảo luận tội; bảo đảm việc buộc tội có căn cứ, đúng người, đúng tội và khung hình phạt; kiểm sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của Hoäi ñoàng xeùt xöû và những người tham gia tố tụng tại phiên tòa; nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ trong việc phát hiện vi phạm bản án, quyết định của Hội đồng xét xử để kháng nghị.

- Sau phiên toà, Kiểm sát viên phải báo cáo kết quả xét xử, đề xuất những vấn đề kháng nghị phúc thẩm hoặc kiến nghị khắc phục vi phạm của Hội đồng xét xử. Kiểm tra biên bản phiên tòa, nội dung bản án, thời hạn gởi bản án để báo cáo Lãnh đạo Viện những trường hợp sai sót vi phạm, tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm và phải thực hiện Chỉ thị số 03/2008 ngày 19/6/2008 của Viện kiểm sát tối cao.

- Mọi trường hợp Toà tuyên không phạm tội, rút quyết định truy tố, Kiểm sát viên phải đánh giá chứng cứ, báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Viện để kháng nghị nếu quyết định của Toà án không đúng, lý do rút quyết định truy tố. Ngược lại phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có biện pháp xử lý.

- Không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.

5. Công tác kiểm sát quản lý án đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra, án trả hồ sơ điều tra bổ sung và báo cáo thỉnh thị

- Án tạm đình chỉ điều tra: Định kỳ hàng tháng phối hợp Cơ quan điều tra rà soát hồ sơ, kiểm tra căn cứ tạm đình chỉ để kịp thời phục hồi điều tra khi có đủ điều kiện hoặc kịp thời giải quyết những trường hợp hết thời hiệu, việc rà soát phải có biên bản.

- Án đình chỉ điều tra: Ngay sau khi có quyết định đình chỉ điều tra, Viện kiểm sát cấp huyện – thành phố có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo về Phòng 3 để thẩm tra án đình chỉ.

- Trường hợp đình chỉ Miễn TNHS theo khoản 1 Điều 25 BLHS của Viện kiểm sát phải nêu đầy đủ các nội dung quy định tại Mẫu 88,96 ban hành kèm theo Quyết định số 07 ngày 02/01/2008 của Viện KSND tối cao. Định kỳ hàng tháng, cùng thời điểm làm báo cáo tháng, Viện KSND huyện, thành phố báo cáo về Phòng 3, kèm theo quyết định đình chỉ để tổng hợp báo cáo về các Vụ nghiệp vụ tương ứng, không có số liệu phát sinh cũng phải gửi báo cáo.

- Kiểm sát viên phải lập hồ sơ kiểm sát án hình sự theo đúng quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo quyết định số: 590/QĐ-VKSTC-V3 ngày 05/12/2014.

- Đối với những vụ án, vụ việc có vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải quyết cần báo cáo thỉnh thị lên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, yêu cầu các Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố cần thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ theo quy định của Viện Trưởng VKSND tối cao. Một số vấn đề cần lưu ý là:

+ Trong quan hệ phối hợp liên ngành, vụ việc đang do cơ quan nào thụ lý (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) thì cơ quan đó chủ trì làm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và các cơ quan tố tụng cấp trên sẽ có trách nhiệm phối hợp trả lời (nếu cần thiết).

+ VKSND cấp huyện, thành phố chỉ báo cáo thỉnh thị về VKSND tỉnh sau khi đã làm hết trách nhiệm của mình mà vẫn còn vướng mắc và khi thỉnh thị cần báo cáo cụ thể những vướng mắc, kèm theo hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ, việc cần thỉnh thị.

6. Công tác giải quyết đơn khiếu nại về lĩnh vực hình sự

Các đơn khiếu nại về lĩnh vực hình sự, Kiểm sát viên được phân công phải nghiên cứu kỹ nội dung, thủ tục giải quyết đơn, đề xuất Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Viện để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và trả lời bằng quyết định cho người khiếu nại đồng thời lập đầy đủ hồ sơ theo quy định; không có đơn quá hạn giải quyết.

II. Việc quán triệt và thực hiện các luật mới về công tác tư pháp mới được Quốc hội ban hành

- Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện các luật mới về công tác tư pháp mới được Quốc hội ban hành, nhất là các luật có liên quan trực tiếp đến công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết án hình sự như Bộ luật hình sự 2015, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết thi hành các luật này để thực hiện tốt.

- Phòng 3 sẽ tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu các quy định mới của Bộ luật hình sự 2015, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 liên quan đến các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phát sinh từ việc ký kết hợp đồng kinh tế liên quan đến pháp nhân; tội phạm về môi trường để thống nhất thực hiện khi các bộ luật nói trên có hiệu lực thi hành.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế - chức vụ - tham nhũng năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre (Phòng 3).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố kịp thời báo cáo để Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre (Phòng 3) hướng dẫn, chỉ đạo./.

                                       

Nơi nhận:

- Vụ 3, Vụ 5-VKSTC (để báo cáo);

- LĐ Viện, VP Viện tỉnh (để báo cáo);

- VKSND huyện –Thành phố;

- Lưu VT, P3.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Điền