Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1451/TB-VKS-BBT

          Bến Tre, ngày 25 tháng 11  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Kết quả hoạt động trên Trang tin điện tử của

ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tháng 11 năm 2015

 

Ban biên tập thông báo kết quả hoạt động tháng 11 năm 2015 của trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre như sau:

I.KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.Về ưu điểm:

- Trong tháng, Ban biên tập trang tin điện tử ngành Kiểm sát tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận thẩm duyệt và cho đăng 33 tin, bài viết. Các tin, bài viết đã đăng tải phân bố trên chuyên mục cụ thể gồm: hoạt động trong ngành Kiểm sát Bến Tre 19 bài viết; pháp luật & đời sống 07 bài viết; thông báo 03 tin; chỉ đạo điều hành 01 tin; trao đổi nghiệp vụ 03 bài viết.

- Các tin đã đăng được lấy từ nguồn do các đơn vị gửi đến gồm:

+ Phòng 15: 04 bài viết;

+ VKSND huyện Giồng Trôm, Ba Tri: 03 bài viết;

+ Phòng 09, VKSND thành phố Bến Tre, Chợ Lách, Châu Thành: mỗi đơn vị 02 bài viết;

+ Phòng 01, 07, 08, 10, 11, VKSND huyện Bình Đại, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú: mỗi đơn vị 01 bài viết;

+ Văn phòng: 01 bài viết, 03 tin;  Phòng Thống kê và CNTT: 02 tin;

- Về số lượt người truy cập vào website trong tháng: 17.678 lượt (giảm 2.622 lượt so với tháng trước). Tính đến 17 giờ ngày 23/11/2015 trên website tổng cộng đã có 222.778 lượt người truy cập.

* Tóm lại: Trong tháng 11 năm 2015 các đơn vị đã có nhiều cố gắng viết tin, bài viết. Số lượng tin, bài viết giảm 10 tin, bài viết so với tháng trước. Các đơn vị có nhiều tin, bài viết nhất là Phòng 15, Văn phòng, VKSND huyện Giồng Trôm, Ba Tri. Về chất lượng tin, bài viết từng bước được nâng lên.

2.  Về mặt hạn chế: Đơn vị không có tin, bài viết: Phòng 03.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2015

- Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin, tuyên truyền trên trang tin điện tử của ngành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duyệt tin, bài và tạo điều kiện thuận lợi để các cộng tác viên hoạt động tốt hơn.

- Tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và các luật khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành.

- Lập danh sách cử cộng tác viên tham gia viết bài cho Tạp chí Kiểm sát.

- Tuyên truyền các hoạt động tổ chức tổng kết công tác Kiểm sát năm 2015, triển khai công tác năm 2016.

- Phối hợp với chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân và các báo đài ở địa phương để tuyên truyền về quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị trong thời gian qua, nhất là những thành tựu trong giai đoạn đổi mới và cải cách tư pháp; tăng cường công tác tuyên truyền trên trang tin điện tử của ngành./.

Nơi nhận:

- LĐV;

- VKS các huyện-TP;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: BBT, VT.

TM. BAN BIÊN TẬP

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Phạm Văn Cường