Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         TỈNH BẾN TRE                    Bến Tre, ngày 19 tháng 11 năm 2015

        Số: 1431/TB-VKS-VP

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp giao ban và Hội nghị cán bộ chủ chốt tháng 11 năm 2015

          

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre: Về việc tổ chức họp giao và Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến nhận xét đối với các đồng chí lãnh đạo Viện tỉnh. Với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

 1. Về cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2015

  - Tổ chức 01 buổi, khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 30/11/2015 tại Trụ sở Viện KSND tỉnh Bến Tre ( Phòng họp số 2)

 -Thành phần:

             * Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

               + Ban lãnh đạo Viện KSND tỉnh; 

          + Trưởng các phòng trực thuộc; Chánh Văn phòng; Cán bộ trực tiếp làm công tác tổng hợp báo cáo tháng. 

          * Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố: Đồng chí Viện trưởng. 

2. Về Hội nghị cán bộ chủ chốt 

- Tổ chức 01 buổi, khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút,  ngày 30/11/2015 tại Trụ sở Viện KSND tỉnh Bến Tre (Hội trường lớn) 

-Thành phần: 

* Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: 

          + Ban lãnh đạo Viện KSND tỉnh; 

+ Trưởng các phòng trực thuộc; Chánh Văn phòng; 

          + Đại diện Đảng uỷ; Công đoàn; Đoàn thanh niên. 

* Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố: Đồng chí Viện trưởng. 

Trên đây là nội dung chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện (để báo cáo);

- Viện KSND huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;  

- Lưu: VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 (đã ký)

 

 

Bùi Văn Đằng