Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 1432/VKS-VP

V/v hướng dẫn tổng kết công tác kiểm sát 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 19 tháng 11 năm 2015

                                       

                                   Kính gửi:

    - Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố;

    - Trưởng các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh.

 

Căn cứ Kế hoạch số 144/KH-VKSTC-VP, ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân dân”, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Về nội dung và bố cục báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2015:Các đơn vị nghiên cứu kỹ đề cương báo cáo công tác tổng kết năm 2015, kèm theo Kế hoạch số 144/KH-VKSTC-VP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân để thực hiện (các đơn vị lấy đề cương báo cáo tổng kết, phụ lục một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ năm 2015 trên trang tin điện tử Viện kiểm sát tỉnh Bến Tre). Khi xây dựng báo cáo cần lưu ý:

- Ngoài các chỉ tiêu thống kê theo quy định, các đơn vị phải báo cáo đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 và nhiệm vụ theo Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội, các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-VKSTC ngày 13/6/2012 và Quyết định số 62/QĐ-VKSTC ngày 22/02/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao 

- Nêu đầy đủ số liệu về án rút gọn, án trọng điểm; phiên tòa xét xử lưu động; phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự/ số KSV, dân sự - hôn nhân gia đình/ KSV, hành chính, lao động.../KSV; số vụ án trả hồ sơ/ số vụ chấp nhận; số đơn vị được kiểm sát trực tiếp/ số đơn vị phải kiểm sát, các dạng vi phạm điển hình trong các lĩnh vực hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp và biện pháp tác động, xử lý của VKS.

2. Về phụ lục: Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ năm 2015, số liệu trong phụ lục phải khớp với số liệu trong báo cáo và điền đầy đủ số liệu các nội dung của phụ lục, số tồn trong báo cáo năm và số tồn trong báo cáo tháng 11 phải khớp với nhau.

3. Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu thống kê năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc và Văn phòng để xây dựng báo cáo. 

4. Thời điểm đánh giá kết quả công tác và lấy số liệu xây dựng báo cáo: Từ 01/12/2014 đến 30/11/2015.

5. Về thời gian gửi báo cáo: Báo cáo của các huyện, thành phố có ở Văn phòng tổng hợp vào ngày 30/11/2015 (ngày họp báo tháng); Các phòng nghiệp vụ có báo cáo ở Văn phòng tổng hợp chậm nhất ngày 02/12/2015.

6. Văn phòng có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng hợp chung gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 07/12/2015.

 Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo xây dựng báo cáo, phụ lục bảo đảm chất lượng và gửi về Viện tỉnh đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- LĐV (báo cáo);

- Như trên;

- Lưu: VT, TH.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 (đã ký)

 

 

Đoàn Hoàng Đệ

                                                               


 

           Nhấn vào Download dưới đây để tải file "Đề cương báo cáo và Phụ lục Hệ thống"

download