Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:1189/TB-VKS-BBT

          Bến Tre, ngày 28 tháng 9  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Kết quả hoạt động trên Trang tin điện tử của

ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tháng 9 năm 2015

 


Ban biên tập thông báo kết quả hoạt động tháng 9 năm 2015 của trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre như sau:

I.KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.Về ưu điểm:

- Trong tháng, Ban biên tập trang tin điện tử ngành Kiểm sát tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận thẩm duyệt và cho đăng 55 tin, bài viết. Các tin, bài viết đã đăng tải phân bố trên chuyên mục cụ thể gồm: hoạt động trong ngành Kiểm sát Bến Tre 19 bài viết; Đảng bộ 03 bài viết; công đoàn 01 bài viết; pháp luật & đời sống 18 bài viết; thông báo 10 tin; nghiên cứu pháp luật 02 bài viết; chỉ đạo điều hành 01 tin; trao đổi nghiệp vụ 01 bài viết.

- Các tin đã đăng được lấy từ nguồn do các đơn vị gửi đến gồm:

  + Phòng 01, VKSND huyện Ba Tri: 05 bài viết;

  + Văn phòng: 05 tin;

  + VKSND huyện Thạnh Phú, Chợ Lách: mỗi đơn vị 04 bài viết;

  + Phòng 07, 09, VKSND huyện Mỏ Cày Nam: 03 bài viết;

  + Phòng 08, 10, 11, 15, VKSND thành phố Bến Tre, Châu Thành, Giồng Trôm: mỗi đơn vị 02 bài viết;

  + Phòng 03, VKSND huyện Bình Đại, Mỏ Cày Bắc: mỗi đơn vị 01 bài viết;

  + Phòng Thống kê và CNTT: 06 tin;

          - Về số lượt người truy cập vào website trong tháng: 20.950 lượt (tăng 5.753 lượt so với tháng trước). Tính đến 17 giờ ngày 24/9/2015 trên website tổng cộng đã có 184.800 lượt người truy cập.

* Tóm lại: Trong tháng 9 năm 2015 các đơn vị đã có nhiều cố gắng viết tin, bài viết. Số lượng tin, bài viết tăng 11 tin, bài viết so với tháng trước. Các đơn vị có nhiều tin, bài viết nhất là Phòng 01, VKSND huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Chợ Lách. Về chất lượng tin, bài viết từng bước được nâng lên.

2.Về mặt hạn chế: Các đơn vị: Phòng 03, VKSND huyện Bình Đại, Mỏ Cày Bắc chưa viết tin đủ số lượng theo yêu cầu (chỉ có 01 tin, bài viết/tháng).

II.MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2015

- Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin, tuyên truyền trên trang tin điện tử của ngành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duyệt tin, bài và tạo điều kiện thuận lợi để các cộng tác viên hoạt động tốt hơn.

- Tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và các luật khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành.

- Dự hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân do VKSND tối cao tổ chức vào đầu tháng 10/2015.

- Phối hợp với chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân và các báo đài ở địa phương để tuyên truyền về quá trình xây dựng và trưởng thành của đơn vị trong thời gian qua, nhất là những thành tựu trong giai đoạn đổi mới và cải cách tư pháp; tăng cường công tác tuyên truyền trên trang tin điện tử của ngành./.

Nơi nhận:

- LĐV;

- VKS các huyện-TP;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: BBT, VT.

TM. BAN BIÊN TẬP

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Phạm Văn Cường