Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE


Số: 1168/VKS-VP

Về việc báo cáo bổ sung phục vụ kỳ họp Thứ 10, Quốc hội khóa XIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 22 tháng 9 năm 2015

                    

Kính gửi:

 -- Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố;

 - Trưởng các phòng trực thuộc Viện tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3664/VKSTC-VP, ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc “Xây dựng báo cáo bổ sung của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 10, Quốc hội khóa XIII”. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố; Trưởng các phòng trực thuộc Viện tỉnh xây dựng báo cáo theo các yêu cầu sau:

1. Các đơn vị xây dựng báo cáo bổ sung tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp phục vụ kỳ họp Thứ 10, Quốc hội khóa XIII (thời điểm xây dựng báo cáo bổ sung từ 01/08 đến 30/9/2015).

Khi xây dựng báo báo các đơn vị chú ý rà soát, tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật, những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra của các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra; trong các hoạt động bổ trợ tư pháp xảy ra trong cả năm 2015, như: kéo dài thời hạn giám định, kết luận giám định thiếu chính xác, không khách quan,… người bào chữa, luật sư vắng mặt tại các phiên tòa nhưng không có lý do chính đáng,… những vi phạm của những người tham gia tố tụng khác. Số kiến nghị, kháng nghị (nếu có) đối với mỗi loại vi phạm trên (bổ sung thêm 01 mục trong báo cáo).

2. Phụ lục “Thống kê một số chỉ tiêu công tác của Ngành kiểm sát nhân dân kèm theo công văn số 3664/VKSTC-VP” và 10 phụ lục nghiệp vụ, các đơn vị lấy trên trang tin điện tử ngành KSND tỉnh Bến Tre (số liệu từ 01/10/2014 đến 30/9/2015).

3. Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin: Xây dựng báo cáo thống kê phục vụ xây dựng báo cáo chung của đơn vị (số liệu từ 01/08 đến 30/9/2015).

4. Báo cáo của các đơn vị có ở Văn phòng Viện tỉnh chậm nhất ngày 02/10/2015, qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. và bằng văn bản để đối chiếu (những phụ lục không phát sinh các đơn vị không phải gửi).

5. Văn phòng tổng hợp chịu trách nhiệm xây dựng báo cáo gửi về Viện KSND tối cao đúng thời gian.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên; xây dựng báo cáo bảo đảm chất lượng và gửi về Viện tỉnh đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Viện trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, TH.

TL. VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

Bùi Văn Đằng


Nhấp nút bên dưới để tải hướng dẫn kèm theo

download