Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 1165/VKS-TK

V/v chuẩn bị kỹ thuật tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến toàn quốc và sơ kết 02 năm TTLT 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày  21  tháng 9 năm 2015

Kính gửi:  Viện kiểm sát nhân dân các huyện - Thành phố

                          

- Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-VKSTC ngày 15/9/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về việc tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trên toàn quốc”, hình thức trực tuyến đến Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thời gian cụ thể như sau:

+ Thời gian kiểm tra kỹ thuật: 13 giờ 30 phút ngày 24/9/2015 (Thứ năm).

+ Thời gian chính thức: 7 giờ 30 phút ngày 25/9/2015 đến khi kết thúc phiên tòa (Thứ sáu).

+ Về thành phần và cách thức rút kinh nghiệm các đơn vị thực hiện theo Kế hoạch số 119.

- Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013 do tỉnh tổ chức được dời lại, thời gian cụ thể như sau:

+ Thời gian kiểm tra kỹ thuật: 13 giờ 30 phút ngày 23/9/2015 (Thứ tư).

+ Thời gian tinh chỉnh hệ thống: 6 giờ 30 phút ngày 24/9/2015, hội nghị chính thức lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24/9/2015 (Thứ năm).

Đề nghị các đơn vị mở máy đúng thời gian để Hội nghị đạt kết quả tốt./.

                                        

                 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện (để báo cáo);

- Cục 2 - VKSTC (để báo cáo);

- VKS các huyện-TP (để thực hiện);

- Lưu: phòng TK, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 (đã ký)

 

 

Phạm Văn Cường


Nhấp vào nút bên dưới để tải Kế hoạch số 119/KH-VKSTC ngày 15/9/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về việc tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trên toàn quốc”

download