Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 1163/VKS-TK

V/v dời thời gian chuẩn bị kỹ thuật Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày  18  tháng 9 năm 2015

Kính gửi:  Viện kiểm sát nhân dân các huyện - Thành phố               

                  

- Thực hiện Công văn số 1161/VKS-P1 ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Viện KSND tỉnh Bến Tre “Về việc dời thời gian Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT, ngày 02/8/2013 về tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố”. Do ngày 22/9/2015 trùng với “Hội nghị nâng cao trách nhiệm phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm…” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức, vì vậy Hội nghị sơ kết 02 năm Thông tư liên tịch số 06/2013 được dời lại như sau:

+ Thời gian kiểm tra kỹ thuật: 13 giờ 30 phút ngày 24/9/2015 (Thứ năm).

+ Thời gian tinh chỉnh hệ thống: 6 giờ 30 phút ngày 25/9/2015; Họp chính thức 7 giờ 30 phút ngày 25/9/2015 (Thứ sáu).

Đề nghị các đơn vị mở máy đúng thời gian để Hội nghị đạt kết quả tốt./.

                                                   

                 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện (để báo cáo);

- Cục 2 VKSTC (để báo cáo);

- VKS các huyện-TP (để thực hiện);

- Lưu: phòng TK, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký) 

 

 

Phạm Văn Cường