Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1079/KL-VKS

Bến Tre, ngày 04  tháng 9  năm 2015

 

KẾT LUẬN

Kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách

  

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số: 179/KH-VKS-VP, ngày 24/02/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 24/8/2015, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre do đồng chí: Châu Văn Thơi - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách. Kết quả ghi nhận như sau: 

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự 

- Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm thụ lý: 50 tin; đã phân loại xử lý: 48 tin, chiếm 96% (chỉ tiêu trên 90%); hiện còn: 2 tin, có 01 tin quá hạn, chiếm 50% (chỉ tiêu không quá 15%). 

- Thụ lý KSĐT: 53 vụ/62 bc (mới 34 vụ/35 bc); phối hợp chọn 08 vụ án điểm (chiếm 23,5%/án mới khởi tố). 

- Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 33 vụ/49 bc; tạm đình chỉ: 11vụ/03 bc. 

- Viện kiểm sát phải thụ lý: 33 vụ/49 bc (mới); Giải quyết: 29 vụ/44 bc ; truy tố : 28 vụ/ 43bc; đình chỉ: 01 vụ/ 01 bc. 

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 37 vụ/59 bc (mới : 28 vụ/43 bc); đã xét xử: 30 vụ/50 bị cáo; hiện còn 07 vụ/ 09 bc (quá hạn 03 vụ/05 bc). Trong đó phối hợp Toà án xử lưu động: 06vụ/11 bc (chiếm 20%/án đã xét xử); 02 phiên toà rút kinh nghiệm. 

* Qua kiểm tra cho thấy: 

Về sổ: Sổ theo dõi tin báo, tố giác tội phạm; các sổ quản lý án hình sư; sổ tổng hợp vi phạm: Số liệu phát sinh trong kỳ được cập nhật và phản ảnh đầy đủ nội dung các cột mục. 

- Về hồ sơ: Qua kiểm tra hồ sơ tin báo, tố giác tội phạm; không khởi tố; tạm đình chỉ; chưa kết thúc điều tra; truy tố chờ xét xử và  hồ sơ đã xét xử cho thấy: Án không khởi tố, án tạm đình chỉ, truy tố chờ xét xử, đã xét xử: Có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện tương đối đầy đủ các thao tác nghiệp vụ, luận tội lập luận chặt chẽ, có báo cáo đề xuất đầy đủ. 

* Tuy nhiên, đơn vị còn tồn tại một số vấn đề sau: 

- Hồ sơ Lưu Văn Lanh, Nguyễn Trần Hoàng: Biên bản ghi lời khai không đúng quy định (không ghi tên ở phần đầu nhưng ký xác nhận hoặc thiếu ngày tháng kết thúc – Vi phạm năm 2014 nay lập lại). 

- Hồ sơ Hồ Duy Linh: Thiếu đề cương xét hỏi và nhật ký KSĐT – KSXX. 

2. Công tác Kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực phi hình sự 

2.1. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính 

- Án Dân sự, HNGĐ: Toà án thụ lý 534 vụ (cũ 183 vụ, mới 351 vụ) và 11 việc (cũ 01 việc, mới 10 việc). Đã giải quyết: 334 vụ; 09 việc, trong đó: Xét xử 78 vụ; công nhân sự thoả thuận 178 vụ; đình chỉ 78 vụ; mở 09 phiên họp. Tạm đình chỉ 21 vụ. Còn lại 179 vụ; 02 việc. 

-  Án hành chính; kinh doanh thương mại: 10 vụ (cũ 05, mới 05 vụ); đã giải quyết 04 vụ: Xét xử 02vụ, đình chỉ 02. Còn 06 vụ. 

- Án lao động: 02 vụ (mới). Chưa giải quyết. 

* Qua kiểm tra nhận thấy: 

- Về sổ: Có mở sổ quản lý án, quản lý vi phạm theo đúng quy định. Ngoài ra có mở sổ Quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân theo pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH. 

- Hồ sơ lập đúng hướng dẩn số 27, KSV thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ. 

- Ban hành 01 kháng nghị, 06 kiến nghị. 

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm: 

- Sổ thụ lý án dân sự chưa ghi cột 20, Sổ thụ lý án HNGĐ một số vụ chưa ghi cột 5. 

- Hồ sơ vụ án (Thư – Hùng), các hồ sơ việc dân sự chưa lập bảng kê; có 02 hồ sơ chưa báo cáo xét xử. 

2.2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và Thi hành án Hình sự 

- Tạm giữ: 02 đối tượng (mới); gồm: bắt quả tang 01; bắt truy nã 01; Đã giải quyết 02 (khởi tố chuyển tạm giam ). 

- Tạm giam: 55 ( mới 35). Đã giải quyết: 36. Hiện còn tạm giam: 19. 

- Án tù giam: 38 (mới 35). Uỷ thác 04; đã chấp hành 28, hiện chưa chấp hành 06. 

- Án treo: 73 (mới 25); đã chấp hành xong thời gian thử thách 21; đang chấp hành 52. 

* Qua kiểm tra nhận thấy: 

- Sổ tạm giữ, tạm giam, sổ kiểm sát thụ lý thi hành án hình sự, sổ theo dõi, quản lý vi phạm: Phản ánh đúng số liệu phát sinh; nội dung các cột mục ghi đầy đủ và chính xác. 

- Hồ sơ thi hành án lập đầy đủ theo trình tự thời gian và đúng quy trình. 

* Tuy nhiên, đơn vị còn tồn tại một số vấn đề sau: 

- Chưa lập hồ sơ số phạm nhân phục vụ nhà tạm giữ. 

- Cần kiến nghị Tòa án gửi biên bản tống đạt quyết định THA; kiến nghị UBND xã chuyển hồ sơ chấp hành án xong để cấp giấy chứng nhận. 

- Việc kiểm sát nhà tạm giữ đủ, đúng ngày; chú ý nội dung chế độ giam – giữ.  

2.3. Kiểm sát thi hành án dân sự: 

Số việc dân sự phải thi hành 1.208 việc; đã thi hành xong 589 việc; trả đơn yêu cầu 33 việc, đình chỉ thi hành 07việc; hiện còn phải thi hành 579 việc. 

* Qua kiểm tra nhận thấy: 

- Về sổ: Có mở sổ và ghi đầy đủ số liệu, nội dung các cột mục. 

- Các trường hợp đình chỉ, trả đơn, cưỡng chế, ủy thác đều có căn cứ; hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt. 

- Kiểm sát trực tiếp Chi cục thi hành án dân sự đợt I/2015; kết thúc kiểm sát có kết luận bằng văn bản. Ban hành 01 kiến nghị Chi cục thi hành án yêu cầu khắc phục vi phạm. 

* Tuy nhiên: 

- Chưa cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi, quản lý tình hình vi phạm; không ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm được phát hiện qua kiểm sát trực tiếp. 

- Đơn vị thực hiện xác minh điều kiện thi hành án theo kế hoạch còn thấp: 15% không có điều kiện thi hành và 30% - 50% việc thi hành án có tài sản bán đấu giá; cần tập trung thực hiên đạt các chỉ tiêu nầy. 

2.4. Công tác giải quyết Khiếu tố 

- Tiếp công dân: 06 lượt. 

- Nhận 15 đơn. Xử lý 15 đơn, trong đó: Ra QĐ giải quyết 02 đơn; chuyển 13 đơn đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. 

* Qua kiểm tra nhận thấy: 

- Sổ sách: Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục, trình bày sạch đẹp không tẩy xoá. 

- Tiếp công dân: Có bố trí lịch và Nội quy tiếp công dân đúng quy định. 

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: Đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các loại đơn từ các nguồn chuyển đến. Việc phân loại được thực hiện đúng quy định. Từng đơn đều có lập hồ sơ đầy đủ, đánh bút lục, sắp xếp gọn gàng theo trình tự. Đối với đơn thuộc thẩm quyền, đơn vị đã giải quyết xong và lập hồ sơ giải quyết đơn đúng quy định. 

* Tuy nhiên đơn vị cần chú ý: 

- Có 02 đơn cùng một việc nhưng đơn vị lập hồ sơ riêng là không đúng. 

- Cần ra văn bản tác động 08 đơn thuộc lĩnh vực kiểm sát quá lâu chưa có kết quả giải quyết. 

3. Thống kê, công nghệ thông tin 

           ­- Đơn vị có theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng cột mục, có kiểm tra số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh, đồng thời gửi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu. 

- Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đơn vị có quan tâm triển khai, cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, án mới khởi tố đơn vị đã cập nhật đầy đủ. 

* Tuy nhiên, đơn vị cũng còn sai sót nhỏ cần rút kinh nghiệm: 

- Đơn vị chưa kiểm tra hết các lỗi trước khi truyền gửi về tỉnh và truyền, gửi trễ. 

- Án tạm đình chỉ cuối kỳ tháng 3 (phần Tòa án) là 0/0, nhưng sang tháng 4 lại phục hồi 1/3. 

- Án tạm đình chỉ cuối kỳ của CQĐT tháng 5 là 51 nhưng sang tháng 6,7 còn có 50 mặt dù không có phục hồi và tạm đình chỉ mới. 

- Có 1 trường hợp đình chỉ bị can do mắc bệnh tâm thần nhưng lại kê vào dòng 56 (Số bị can đình chỉ vì không tội ( K1,2 Đ 107 BLTTHS). 

- Về phần mềm quản lý án hình sự ở giai đoạn truy tố đơn vị chỉ nhập được 20vụ/28vụ, ở giai đoạn xét xử 18vụ/30 vụ. 

4. Công tác Văn phòng 

          - Đơn vị đã mở đầy đủ các loại sổ theo dõi, thời điểm mở , khóa sổ đúng quy định, Sổ ghi chép rõ ràng, đầy đủ nội dung các cột mục, có ký nhận theo đúng quy định. 

          - Trong thời điểm kiểm tra đơn vị đã ban hành 187 văn bản đi và tiếp nhận 1.308 văn bản đến. Công văn đi, đến được tiếp nhận tại văn thư cơ quan và được xử lý kịp thời. 

          - Văn bản đơn vị ban hành cơ bản đúng hình thức, thẩm quyền; thể thức, thực hiện đầy đủ việc ký tắt và lưu bản gốc văn bản. 

          - Việc quản lý sổ sách, hồ sơ tài liệu, con dấu của cơ quan thực hiện chặt chẽ. Hồ sơ năm 2013, đơn vị có quan tâm tổ chức đưa vào lưu trữ (có lập mục lục hồ sơ, biên bản bàn giao và vào hộp). 

* Như vậy, trong lần kiểm tra năm nay đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt công tác văn phòng và văn thư, lưu trữ; không có sai sót gì đáng nêu. Tuy nhiên, văn thư cơ quan cần chú ý ghi đúng cột 8 (Sổ quản lý văn bản đi).

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

 

Đơn vị có xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra đảm bảo đạt yêu cầu. Qua kiểm tra cho thấy những tồn tại của Đơn vị ở lần kiểm tra trước được cơ bản khắc phục; chất lượng sổ sách, hồ sơ một số khâu công tác nhất là ở lĩnh vực Văn phòng đã được nâng lên rõ rệt. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt khá tốt ở nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ. Tuy nhiên, một số khâu công tác vẫn còn có thiếu sót nhất định (nêu trên); Đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đặc biệt là chấn chỉnh khắc phục ngay những hạn chế thiếu sót của năm 2014 lập lại và kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan có vi phạm. Từ nay đến cuối năm chú ý nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự, không để oan sai xảy ra, tập trung rà soát thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu Ngành, Quốc hội giao nhất là chỉ tiêu trong lĩnh vực THA dân sự và việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm ./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện kiểm sát nhân dân Các huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lưu: VT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Châu Văn Thơi