Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 972/GTT-VKS-P2

Bến Tre, ngày 07 tháng 8 năm 2015

 

GIẤY TRIỆU TẬP

DỰ HỘI NGHỊ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)


         

          Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre quyết định triệu tập Hội nghị tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).

          I. Thành phần dự Hội nghị

          1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

          - Lãnh đạo: Đồng chí Châu Văn Thơi - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh - Chủ trì Hội nghị.

 - Các đồng chí thuộc đơn vị Phòng 1, Phòng 2 và Phòng 3.

          2. Viện kiểm sát nhân dân các huyện - thành phố: Đồng chí Lãnh đạo Viện (phụ trách hình sự) và 02 Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát điều tra.

          * Lưu ý: Đại biểu dự Hội nghị mặc trang phục mùa hè, đeo cấp hiệu kiểm sát.

II. Thời gian, địa điểm Hội nghị

          - Hội nghị làm việc trong 01 ngày. Khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 14/8/2015 tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

          Yêu cầu các đơn vị được triệu tập cử đại biểu dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện(thay báo cáo);

- VPVT, các Phòng 1,2,3;

- Viện KSND các huyện - thành phố;

- Lưu: VT, P2.

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Hoàng Đệ


Nhấp vào nút bên dưới để tải Kế hoạch + Chương trình Hội nghị

download