Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 969/VKS-TKTP

V/v chuẩn bị kỹ thuật hội nghị trực tuyến công tác kế hoạch tài chính    năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 07 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: VNPT tỉnh Bến Tre.      

- Thực hiện Công văn số 2921/VKSTC-VP ngày 29/7/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Công văn số 936/VKS-VP ngày 03/8/2015 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre “V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác Kế hoạch-tài chính năm 2015”.

- Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện dự hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, qua hệ thống Polycom.

- Thời gian kiểm tra kỹ thuật: 13 giờ 30 phút ngày 12/8/2015 (Thứ tư).

- Thời gian tinh chỉnh hệ thống: 7 giờ đến 8 giờ ngày 13/8/2015; Họp chính thức 8 giờ ngày 13/8/2015 (Thứ năm).

Viện kiểm sát tỉnh Bến Tre rất mong VNPT Bến Tre phối hợp để đảm bảo kỹ thuật cho buổi họp thành công tốt đẹp./.                                                

                  

Nơi nhận:

- VNPT (để hỗ trợ, phối hợp);

- Lãnh đạo viện (để báo cáo);

- Lưu: phòng TKTP & CNTT, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 (đã ký)

 

 

Phạm Văn Cường