Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 VIỆN KSND TỐI CAO

     VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


   Số:  903/TB-VKS-BBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


           Bến Tre, ngày 27 tháng 7  năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả hoạt động trên Trang tin điện tử của

ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tháng 7 năm 2015

 


Ban biên tập thông báo kết quả hoạt động tháng 7 năm 2015 của trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre như sau:

I.KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.Về ưu điểm:

- Trong tháng, Ban biên tập trang tin điện tử ngành Kiểm sát tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận thẩm duyệt và cho đăng 48 tin, bài viết. Các tin, bài viết đã đăng tải phân bố trên chuyên mục cụ thể gồm: hoạt động trong ngành Kiểm sát Bến Tre 14 bài viết; Đảng bộ 01 bài viết; Đoàn Thanh niên 01 bài viết; công đoàn 02 bài viết; pháp luật & đời sống 14 bài viết; thông báo 10 tin; chỉ đạo điều hành 01 tin; nghiên cứu pháp luật 02 bài viết; trao đổi nghiệp vụ 02 bài viết; Học tập và làm theo Bác 01 bài viết.

- Các tin đã đăng được lấy từ nguồn do các đơn vị gửi đến gồm:

 + Phòng Tổ chức – Khiếu tố: mỗi đơn vị 05 bài viết, 01 tin;

  + Phòng 05: 04 bài viết, 02 tin;

  + Phòng 01: 04 bài viết, 01 tin;

  + Văn phòng: 05 tin;

  + VKSND huyện Châu Thành: 04 bài viết;

  + VKSND thành phố Bến Tre, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc: mỗi đơn vị 03 bài viết;

  + Phòng 03, 04, 10: mỗi đơn vị 02 bài viết;

  + Thống kê tội phạm và CNTT: 02 tin;

  + Phòng 02, 12, VKSND huyện Bình Đại, Mỏ Cày Nam,Giồng Trôm: mỗi đơn vị 01 bài viết;

     - Về số lượt người truy cập vào website trong tháng: 16.009 lượt (tăng 486 lượt so với tháng trước). Tính đến 17 giờ ngày 24/7/2015 trên website tổng cộng đã có 148.653 lượt người truy cập.

* Tóm lại: Trong tháng 7 năm 2015 các đơn vị đã có nhiều cố gắng viết tin, bài viết. Số lượng tin, bài viết tăng 02 tin, bài viết so với tháng trước. Các đơn vị có nhiều tin, bài viết nhất là Phòng Tổ chức – Khiếu tố , Văn phòng, Phòng 01, Phòng 05, VKSND huyện Châu Thành. Về chất lượng tin, bài viết từng bước được nâng lên.

2.  Về mặt hạn chế: Đơn vị không có tin, bài viết: VKSND huyện Ba Tri, Thạnh Phú.

II.   MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2015

- Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin, tuyên truyền trên trang tin điện tử của ngành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duyệt tin, bài và tạo điều kiện thuận lợi để các cộng tác viên hoạt động tốt hơn (Lưu ý: VKSND huyện Ba Tri: từ tháng 3/2015 đến 7/2015 không có bài viết ; VKSND huyện Thạnh Phú : tháng 6,7/2015 không có bài viết).

- Tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và các luật khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành.

- Tuyên truyền về kỷ niệm 55 năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân 26/7; kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7; ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7.

- Phối hợp với chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân và các báo đài ở địa phương để tuyên truyền về quá trình xây dựng và trưởng thành của đơn vị trong thời gian qua, nhất là những thành tựu trong giai đoạn đổi mới và cải cách tư pháp; tăng cường công tác tuyên truyền trên trang tin điện tử của ngành./.

Nơi nhận:

- LĐV;

- VKS các huyện-TP;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: BBT, VT.

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

 

 

(đã ký)

 

Đoàn Hoàng Đệ