Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số:904/GTrT-VKS-P4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Bến Tre, ngày 27 tháng 7 năm 2015

  

GIẤY TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ

 

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-VKSTC-V8 ngày 21/7/2015 và Công văn số 2845/VKSTC-VP ngày 24/7/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác kiểm sát đặc xá năm 2015 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thành phần dự Hội nghị

* Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre:

- Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, Chánh văn phòng và Lãnh đạo các Phòng 3, 10, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ Thông tin.

- Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

* Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

- Lãnh đạo Viện VKSND các huyện, thành phố.

- Cán bộ, Kiểm sát viên trực tiếp thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

2. Hình thức, thời gian, địa điểm

- Hình thức: Tổ chức Hội nghị trực tuyến từ VKSND tối cao đến các VKSND cấp tỉnh.

- Hội nghị được tổ chức trong 1/2 ngày, ngày 30/7/2015 (Thứ năm), từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Địa điểm tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

3. Một số vấn đề cần lưu ý

- Đại biểu dự Hội nghị mặc trang phục kiểm sát, đeo cấp hàm, cấp hiệu đúng quy định của Ngành.

Yêu cầu các đơn vị được triệu tập dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian quy định./.

Nơi nhận:

KT. VIỆN TRƯỞNG

- Lãnh đạo Viện;

- VKSND các huyện, thành phố;

- Các phòng 3, 4, 10, TKTP&CNTT;

- Lưu: VT, P4.

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký) 

 

Võ Minh Thưởng


Nhấp vào nút bên dưới để tải các văn bản hướng dẫn kèm theo

download