Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 889/TB-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Bến Tre, ngày 21 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

 (V/v Dự hội nghị trực tuyến)

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao “V/v tham gia các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành và Đại hội thu đua yêu nước lần thứ V ngành kiểm sát nhân dân qua hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến”. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức dự buổi Hội nghị trực tuyến với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thành phần dự Hội nghị: Ban Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ, công chức Viện KSND 02 cấp.

2. Thời gian Hội nghị: Hội nghị được tổ chức trong buổi sáng ngày 23/7/2015 (thứ năm); khai mạc lúc 7 giờ 30 phút.

3. Địa điểm: Tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre và 09 điểm cầu Viện KSND cấp huyện.

4. Một số vấn đề cần lưu ý

- Đại biểu mặc trang phục, đeo cấp hàm, cấp hiệu đúng quy định của Ngành.

- Trang trí Hội trường đúng theo hướng dẫn trước đây.

- Về công tác kỹ thuật thực hiện theo đúng yêu cầu của Phòng TKTP & CNTT (tại công văn 881/VKS-TKTP ngày 17/7/2015).

Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm nội dung thông báo trên./.

­­

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện KSND các huyện, thành phố;

- Các phòng trực thuộc viện tỉnh;

- Lưu: VT, TH.

TL. VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký) 

 

 

Bùi Văn Đằng