Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

     VIỆN KSND TỐI CAO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE      Độc lập- Tự do- Hạnh  phúc                           

                    

         Số:        /VKS- P5                       Bến Tre, ngày  22   tháng 6  năm 2015

 V/v rà soát tính có căn cứ của các

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết

   các vụ việc dân sự- hôn nhân

 

Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre về việc “rà soát tính có căn cứ” của quyết định tạm đình chỉ, Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố tiến hành rà soát các vụ việc dân sự, hôn nhân hiện đang tạm đình chỉ; kiểm tra lý do tạm đình chỉ của từng vụ có phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự không?

Đề nghị Lãnh đạo các Viện kiểm sát huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo rà soát và có báo cáo kết quả gửi về Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre trước ngày 15/7/2015 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo viện.

 

Nơi nhận:                                                TL. VIỆN TRƯỞNG          

- VKSND huyện, thành phố;                            TRƯỞNG PHÒNG   

- Lưu VT, P5.

                                                                (đã ký)

 

                                                                 Phạm Văn Chánh