Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 766/VKS-TKTP

V/v họp giao ban trực tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 25 tháng 6 năm 2015

                               Kính gửi:

- VNPT tỉnh Bến Tre;

- Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố;

- Các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh Bến Tre.

                  

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre,   Thông báo số 765/TB-VKS-VP, ngày 25 tháng 6 năm 2015 “Về việc họp trực tuyến” như sau:

+ Về thời gian kết nối thử nghiệm: lần 1 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/6/2015 (ngày thứ hai), kết nối thử nghiệm lần 2 vào lúc 7 giờ ngày 30/6/2015; họp chính thức bắt đầu 8 giờ ngày 30/6/2015.

+ Đề nghị Lãnh đạo Viện KSND các huyện, thành phố phân công cán bộ mở máy để thử nghiệm đúng giờ quy định và phối hợp với VNPT để đảm bảo kỷ thuật.

+ Trong quá trình diễn ra hội nghị đề nghị các đơn vị hạn chế sử dụng Internet để đảm bảo đường truyền được thông suốt.

Viện kiểm sát tỉnh Bến Tre đề nghị và rất mong VNPT phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật cho Viện kiểm sát 02 cấp để cuộc họp thành công tốt đẹp.

* Lưu ý: VKSND các huyện-thành phố gửi thống kê bằng đường truyền và gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện 01 bản để đối chiếu, thời gian gửi trước ngày họp giao ban tháng 01 ngày./.                                                 

              

 

Nơi nhận:

- VNPT tỉnh (để phối hợp, hổ trợ kỷ thuật);

- Lãnh đạo viện (để báo cáo);

- Cục TKTP và CNTT (để báo cáo);

- VKS các huyện-TP, các phòng (để thực hiện);

- Lưu: phòng TKTP & CNTT, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký) 

 

 

Phạm Văn Cường