Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 765/TB-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 25 tháng 6 năm 2015

 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp giao ban trực tuyến

         

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre: Về việc họp giao ban trực tuyến Tháng 6 năm 2015 bằng hình thức trực tuyến. Viện KSND tỉnh Bến Tre yêu cầu Trưởng các phòng trực thuộc và Viện trưởng Viện kiểm sát các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

          1. Trưởng các phòng trực thuộc và Viện trưởng Viện kiểm sát các huyện, thành phố triển khai công tác chuẩn bị cho việc tổ chức thành công hội nghị trực tuyến tháng 6/2015.

          2. Thành phần hội nghị trực tuyến

          - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre

          + Đồng chí Viện trưởng chủ trì và các đồng chí Phó Viện trưởng;

          + Các đồng chí Trưởng, Phó phòng và tương đương.

          - Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố: Lãnh đạo viện; Kiểm sát viên. Tùy điều kiện giao Viện trưởng Viện kiểm sát các huyện, thành phố có thể mời toàn thể cán bộ, công chức dự.

          3. Thời gian và chương trình họp

          3.1. Thời gian họp: Tiến hành 01 buổi vào sáng ngày 30/6/2015

          -  Kết nối thử nghiệm từ 7h đến 7h30’;

- Thời gian họp chính thức bắt đầu từ 8h đến 11h.

3.2 Nội dung và trình tự tiến hành:

- Đồng chí Bùi Văn Đằng – Chánh Văn phòng: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động đơn vị tháng 6 và thông qua dự thảo Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2015;

- Đồng chí Viện trưởng thông tin về một số nội dung liên quan đến tình hình hoạt động chung của toàn ngành và địa phương;

- Các đơn vị thực hiện báo cáo và phát biểu ý kiến:

+ Các đơn vị cấp huyện: Viện KSND huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách, Thành Phố Bến Tre, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Giồng Trôm, Ba Tri.

+ Các đơn vị cấp phòng:Phòng 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, TCCB – XKT, Thống kê tội phạm – Công nghệ thông tin, Văn phòng.

- Các đồng chí Phó Viện trưởng: Trần Văn Chí, Châu Văn Thơi, Võ Minh Thưởng phát biểu ý kiến chỉ đạo.

- Đồng chí Viện trưởng phát biểu kết luận, kết thúc họp.

4. Một số vấn đề cần lưu ý

- Để đảm bảo đạt yêu cầu về nội dung và chất lượng cuộc họp, các đơn vị cấp huyện phải báo cáo tổng hợp; báo cáo thống kê và các phụ lục kèm theo báo cáo tháng về viện tỉnh trước ngày họp giao ban tháng 01 ngày (hình thức gửi qua mail; sau đó gửi bằng văn bản để đối chiếu).

- Nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí các đơn vị cấp huyện khi trình bày báo cáo cần tóm tắt nội dung ngắn gọn, thời gian trình bày không quá 10 phút.

- Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo kỹ thuật cho việc tổ chức họp.

- Văn phòng, Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm sắp xếp bàn, ghế, trang trí hội trường.

Yêu cầu các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo trên./.

         

Nơi nhận:

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

- LĐV;

- Viện kiểm sát các huyện, thành phố;

-  Các phòng trực thuộc;

- Đoàn thanh niên;

- Lưu: VT.

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Văn Chí