Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

      VIỆN KSND TỐI CAO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 600/VKS-TKTP                   Bến Tre, ngày 28 tháng 5 năm 2015

     V/v chuẩn bị kỹ thuật

    họp giao ban trực tuyến

 

                                Kính gửi:- VNPT tỉnh Bến Tre.

                                             - Viện kiểm sát nhân dân các huyện- Thành phố

                  

- Thực hiện Kế hoạch số: 62/KH-VKSTC ngày 25/5/2015 và Công văn số: 1917/VKSTC-VP ngày 26/5/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến về tăng cường giải pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự” giữa Viện kiểm sát tối cao với Viện kiểm sát tỉnh và các điểm cầu tại Viện kiểm sát nhân dân các huyện-thành phố. Thời gian họp lúc: 8 giờ ngày thứ ba 02/6/2015. Để đảm bảo kỹ thuật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đề nghị VNPT phối hợp hổ trợ kỹ thuật Viện kiểm sát 02 cấp.

- Về thời gian kết nối thử nghiệm: Lần 1 vào lúc 13 giờ 30 phút thứ hai, ngày 01/6/2015, kết nối thử nghiệm lần 2 vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 02/6/2015; họp chính thức bắt đầu 8 giờ ngày 02/6/2015 đến 11 giờ 30 phút ngày 02/6/2015.

- Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện- Thành phố phân công cán bộ trực đúng thời gian quy định, phối hợp với VNPT để đảm bảo kỹ thuật.

Viện kiểm sát tỉnh Bến Tre rất mong sự hổ trợ kỹ thuật của VNPT Bến Tre, để cuộc họp thành công tốt đẹp./.

                                                   

                 

Nơi nhận:                                                               TL.VIỆN TRƯỞNG

- Như trên (để hổ trợ, phối hợp);                             TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo viện (báo cáo);

- VKS các huyện-TP (để thực hiện);                                  (đã ký)

- Lưu: phòng TKTP & CNTT, VT.

                                                                         Phạm Văn Cường