Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         TỈNH BẾN TRE                    Bến Tre, ngày 25 tháng 5 năm 2015

        Số: 582/TB-VKS-VP

Thông báo

Việc chấp hành quy chế về thông tin, báo cáo

Quý II năm 2015

          Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015, về việc theo dõi việc chấp hành quy chế về thông tin, báo cáo.Văn phòng tổng hợp thông báo rút kinh nghiệm việc chấp hành quy chế về thông tin, báo cáo quý II năm 2015 như sau:

          1. Việc chấp hành thời hạn gửi báo cáo: Các VKS huyện, thành phố; các phòng nghiệp vụ VKS tỉnh chấp hành nghiêm việc gửi các loại báo cáo đúng thời gian quy định.

          2. Về nội dung, chất lượng báo cáo

          - Thời gian vừa qua các VKS huyện, thành phố; các phòng nghiệp vụ VKS tỉnh có rất nhiều cố gắng trong việc tổng hợp và xây dựng báo cáo; chất lượng báo cáo ngày càng được nâng lên và có những tiến bộ đáng kể. Các đơn vị thực hiện tốt như VKS Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc.

          - Tuy nhiên việc thực hiện một số báo cáo ở một vài đơn vị vẫn còn sai sót như:

+ Về báo cáo tuần: Các trường hợp án dân sự tạm đình chỉ trong kỳ còn đưa chung số đã giải quyết là không đúng: VKS Giồng Trôm, VKS Bình Đại.

+ Về báo cáo tháng: Chưa đánh giá chung tình hình tội phạm (phòng 2); các huyện, thành phố và phòng 12, phòng 4, phòng tổ chức - khiếu tố chưa báo cáo bổ sung chức năng nhiệm vụ mới (kiểm sát xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân).

3. Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các kỳ báo cáo tiếp theo

- Để xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 đạt yêu cầu, các đơn vị thực hiện đúng theo hướng dẫn của Văn phòng tổng hợp. Trong đó các đơn vị lưu ý: phải điền đầy đủ, chính xác số liệu trong phụ lục một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2015.

- Các huyện, thành phố và phòng 12, phòng 4, phòng tổ chức - khiếu tố phải báo cáo bổ sung chức năng nhiệm vụ mới (kiểm sát xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân), nếu không có thì ghi không phát sinh.

Trên đây là một số vấn đề được rút ra qua việc thực hiện báo cáo tổng hợp quý II năm 2015. Văn phòng tổng hợp thông báo để các đơn vị rút kinh nghiệm chung./.

Nơi nhận:                                                                               TL. VIỆN TRƯỞNG

- Lãnh đạo Viện (để báo cáo);                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Viện KSND huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lư­u: VT, TH.                                                             Bùi Văn Đằng