Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE


Số:   535 /VKS-TKTP

V/v hướng dẫn thống kê 6 tháng đầu năm 2015 và thống kê tháng 5/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Bến Tre, ngày 12 tháng 5  năm 2015

Kính gửi:

               - Viện KSND các huyện- thành phố;

               - Các phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh.

          Căn cứ Công văn số 532/VKS-VP ngày 12 tháng 05 năm 2015 “về việc hướng dẫn sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2015” của Viện KSND tỉnh Bến Tre và hướng dẫn số 24/HD-VKSTC ngày 05/5/2015 của Viện KSNDTC. Phòng Thống kê tội phạm và CNTT Viện KSND tỉnh Bến Tre hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

          1.Thống kê 6 tháng đầu năm 2015: Các đơn vị thực hiện theo mẫu ban hành theo Quyết định 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013 của VKSNDTC.

- Về thời gian lấy số liệu thống kê: từ 01/12/2014 đến 31/5/2015;

- Thời gian gửi thống kê: Các đơn vị lập biểu thống kê và gửi về phòng TKTP và CNTT vào ngày họp báo huyện (ngày 29/5/2014).

- Hình thức gửi: Đối với cấp huyện truyền bằng đường truyền FTP3 và gửi 01 bản để đối chiếu. Đối với cấp tỉnh gửi bản in.

2. Thống kê tháng 5/2015: Các đơn vị thực hiện bình thường.

Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội dung hướng dẫn này./.

                                                                                     

Nơi nhận:                                                                TL. VIỆN TRƯỞNG

- LĐV (để báo cáo) ;                            TRƯỞNG PHÒNG TKTP & CNTT

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: TKTP, VT.                                                (đã ký)

 

                                                                                Phạm Văn Cường