Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE


Số: 532/VKS-VP

V/v hướng dẫn sơ kết công tác

kiểm sát 6 tháng đầu năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 12 tháng 5 năm 2015

 

 

Kính gửi:

 -- Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố;

 - Trưởng các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh.

 Căn cứ Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC, ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “V/v xây dựng báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Về nội dung và bố cục báo cáo sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2015:Các đơn vị nghiên cứu kỹ bố cục, nội dung báo cáo theo hướng dẫn số 24/HD-VKSTC ngày 05/5/2015 của Viện KSND tối cao (gửi kèm theo) để thực hiện. Khi xây dựng báo cáo cần lưu ý:

- Đánh giá kết quả thực hiện chương trình trọng tâm trong kế hoạch công tác của đơn vị đề ra.

- Ngoài các chỉ tiêu thống kê theo quy định, các đơn vị phải báo cáo đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 và nhiệm vụ theo Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội, các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-VKSTC ngày 13/6/2012 và Quyết định số 62/QĐ-VKSTC ngày 22/02/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao.

- Báo cáo phản ánh số liệu cụ thể một số dạng vi phạm điển hình trong các lĩnh vực hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp và các biện pháp tác động, xử lý của VKS.

- Về phụ lục: Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ năm 2015 (mẫu gửi kèm), số liệu trong phụ lục phải khớp với số liệu trong báo cáo, đầy đủ các nội dung của phụ lục.

2. Thời điểm đánh giá kết quả công tác và lấy số liệu xây dựng báo cáo: Từ 01/12/2014 đến 31/5/2015.

3. Về thời gian gửi báo cáo: Báo cáo của các huyện, thành phố Fax về Văn phòng tổng hợp trước 15 giờ ngày 28/5/2015; Các phòng trực thuộc có báo cáo ở Văn phòng tổng hợp trước 15 giờ ngày 02/6/2015.

4. Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu thống kê cho các đơn vị trực thuộc để xây dựng báo cáo trên.  

5. Văn phòng có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng hợp chung gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao sáng ngày 08/6/2015.

6. Một số vấn đề khác cần lưu ý:

- Báo cáo tháng 5/2015 các đơn vị cấp huyện khoá sổ và hoàn thành báo cáo gửi về Viện tỉnh cùng với báo cáo 6 tháng. Số liệu tồn của báo cáo tháng 5 và báo cáo 6 tháng phải khớp nhau.

- Họp giao ban tháng 5 tổ chức vào ngày 29/5/2015, hình thức họp tập trung.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- LĐV (để báo cáo);

- Như trên;

- Lưu: VT, TH.

 

TL. VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 (đã ký)

 

Bùi Văn Đằng


Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC ngày 05/5/2015 của Viện KSND tối cao

Phụ lục một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2015

 

download