Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 VIỆN KSND TỐI CAO

     VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


   Số:  465/TB-VKS-BBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


           Bến Tre, ngày 25 tháng 4  năm 2015

THÔNG BÁO

Kết quả hoạt động trên Trang tin điện tử của

ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tháng 4 năm 2015

 

Ban biên tập thông báo kết quả hoạt động tháng 4 năm 2015 của trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về ưu điểm

- Trong tháng, Ban biên tập trang tin điện tử ngành Kiểm sát tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận thẩm duyệt và cho đăng 45 tin, bài viết. Các tin, bài viết đã đăng tải phân bố trên chuyên mục cụ thể gồm: hoạt động trong ngành Kiểm sát Bến Tre: 11 bài viết; Đảng bộ: 03 bài viết; Đoàn Thanh niên:  01 bài viết; công đoàn: 03 bài viết; pháp luật & đời sống: 15 bài viết; thông báo: 06 tin; chỉ đạo điều hành: 01 tin; nghiên cứu pháp luật: 04 bài viết; trao đổi nghiệp vụ : 01 bài viết.

- Các tin đã đăng được lấy từ nguồn do các đơn vị gửi đến gồm:

   + VKSND huyện Châu Thành : 5 bài viết;

   + VKSND TP.Bến Tre : 04 bài viết;

   + Phòng 1: 04 bài viết;

   + Văn Phòng: 03 tin, 01 bài viết;

   + Đ/c Viện trưởng: 01 bài biết;   

   + Phòng 2:  03 bài viết ;

   + Phòng Thống kê tội phạm và CNTT: 04 tin;

   + Phòng Tổ chức - Khiếu tố, Phòng 4, Phòng 5, Phòng 10, Phòng 12, VKSND huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Bình Đại, Thạnh Phú: mỗi đơn vị 02 bài viết;

   + VKSND huyện Mỏ Cày Nam, Phòng 3: mỗi đơn vị 01 bài viết;

- Về số lượt người truy cập vào website trong tháng: 16.731 lượt (giảm  1.198 lượt so với tháng trước). Tính đến 17 giờ ngày 24/4/2015 trên website tổng cộng đã có 103.678 lượt người truy cập.

* Tóm lại: trong tháng 4 năm 2015:

- Các đơn vị đã có nhiều cố gắng viết tin, bài viết. Số lượng tin, bài viết tăng 01 tin, bài viết so với tháng trước. Các đơn vị có nhiều tin, bài viết nhất là VKS Châu Thành, Thành phố, Phòng 1.

- Về chất lượng tin, bài viết từng bước được nâng lên.

Về mặt hạn chế

  - Đơn vị không có tin, bài viết: VKSND huyện Ba Tri, Mỏ Cày Bắc.

  - Các đơn vị chưa viết đủ số lượng bài viết theo yêu cầu (chỉ có 01 tin,bài viết/tháng): VKSND huyện Mỏ Cày Nam, Phòng 3.

II.   MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2015

- Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin, tuyên truyền trên trang tin điện tử của ngành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duyệt tin, bài và tạo điều kiện thuận lợi để các cộng tác viên hoạt động tốt hơn.

- Tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và các luật khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành.

- Phối hợp với chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân và các báo đài ở địa phương để tuyên truyền về quá trình xây dựng và trưởng thành của đơn vị trong thời gian qua, nhất là những thành tựu trong giai đoạn đổi mới và cải cách tư pháp; tăng cường công tác tuyên truyền trên trang tin điện tử của ngành./.

Nơi nhận:

- LĐV;

- VKS các huyện-TP;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: BBT.

TM. BAN BIÊN TẬP

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Phạm Văn Cường