Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE


Số: 425/TB-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Bến Tre, ngày 15 tháng 4 năm 2015

                                

THÔNG BÁO

Về việc họp giao ban trực tuyến


          Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre quyết định chuyển hình thức họp giao ban tháng trực tiếp, sang hình thức họp giao ban trực tuyến. Viện KSND tỉnh Bến Tre yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

          1. Triển khai nghiêm túc việc tổ chức họp giao ban định kỳ tháng, với hình thức họp trực tuyến giữa Viện KSND tỉnh và các Viện KSND huyện. Bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2015 (Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 27/4/2015)

2. Thành phần

          - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre

+ Đồng chí Viện trưởng chủ trì và các đồng chí phó viện trưởng;

          + Các đồng chí Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương.

          - Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố: Lãnh đạo viện; Kiểm sát viên.

3. Môt số vấn đề cần lưu ý

- Để đảm bảo đạt yêu cầu về nội dung và chất lượng cuộc họp, các đơn vị cấp huyện phải báo cáo tổng hợp; báo cáo thống kê và các phu lục kèm theo báo cáo tháng về viện tỉnh trước ngày họp giao ban tháng 01 ngày (hình thức gửi qua mail; sau đó gửi văn bản để đối chiếu).

- Nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí các đơn vị cấp huyện khi trình bày báo cáo cần tóm tắt nội dung ngắn gọn, thời gian trình bày không quá 10 phút.

-Phòng thống kê tội phạm & công nghệ thông tin chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo kỹ thuật cho việc tổ chức họp.

             Yêu cầu các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo trên./.


Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện (báo cáo);

- Viện kSND huyện, thành phố;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: VT, TH.

 TL.VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 (đã ký)

 

 

Bùi Văn Đằng