Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 345/VKS-TKTP

V/v thực hiện mẫu thống kê quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 27 tháng 3 năm 2015

                   Kính gửi:

- Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố;

- Các phòng 1,2 Viện KSND tỉnh Bến Tre.

                  

-  Thực hiện Công văn số 136/CTK-TTTK ngày 12/3/2015 của Cục thống kê Bến Tre “Về việc triển khai thu thập hệ thống biểu mẫu thống kê cấp tỉnh” (có sao gửi công văn kèm theo).

-  Kỳ thống kê 6 tháng: Số liệu từ 01/01-30/6.

-  Kỳ thống kê 12 tháng: Số liệu từ 01/01-31/12.

-  Thời hạn gửi thống kê theo quy chế về công tác thông tin báo cáo của ngành Kiểm sát nhân dân (ngày họp báo huyện tháng 6 và tháng 12).

-  Đề nghị các đơn vị nghiên cứu hướng dẫn và thực hiện đúng nội dung cột mục để phòng TKTP và CNTT tổng hợp thuận tiện./.                                                   

                 

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Lãnh đạo viện (báo cáo);

- Lưu: phòng TKTP & CNTT, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG  

 

(đã ký) 

 

Phạm Văn Cường